Druhy chyb měření

Chyba měření je odchylka měřené hodnoty a měřené veličiny od správné hodnoty měřené veličiny. Jejími součástmi jsou velikost, jednotka a znaménko. Vyjadřuje se jako absolutní chyba nebo relativní chyba.

  • Absolutní chyba (Δ) měřené veličiny X je:

x = XM – XS

kde XM je naměřená hodnota (např. napětí UM, proudu IM , výkonu PM,…) a XS je skutečná (pravá) hodnota (např. US , IS, PS) zjištěná velmi přesným MP. Absolutní chyba se vyjadřuje v jednotkách měřené veličiny (např. V, A, W,…).

Vzhledem k tomu, že absolutní chyba nevyjadřuje objektivně přesnost měření, zavádí se pojem

  • Relativní chyba (δ) je poměr absolutní chyby k hodnotě veličiny. Je bezrozměrné číslo, nebo ji můžeme vyjádřit v procentech. Vzorce najdete v doplňujícím učivu.

Chyby dělíme podle toho, jak se projevují při opakovaných měřeních, na chyby:

  • Systematické: při opakovaných měřeních téže veličiny zůstává stálá, nebo předvídatelným způsobem mění; tuto složku chyby lze odstranit kontrolou měřením s mnohem přesnějším MP a korekcí výsledků;

  • Náhodné: složka chyby měření, která se při opakovaných měřeních téže veličiny nepředvídatelně mění; náhodnou chybu není možno odstranit korekcí, pouze opakovaným měřením a výpočtem aritmetického průměru z několika naměřených hodnot.
Zdroje
  • KYSELÝ, Libor. Elektrotechnická měření. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013
Doplňující učivo

Výpočet relativní chyby vzhledem ke skutečné XS  i  k měřené XM hodnotě:

obrazek