Kapraďorosty

Kapraďorosty (Pteridophyta)

Skupina rostlin označovaná pojmem kapraďorosty obsahuje čtyři, často samostatně uváděné, taxonomické skupiny. Zahrnuje ryniofyty, plavuně, přesličky a kapradiny. Byly to dominantní druhy stromovitého vzrůstu z prvohor (karbon, perm). Z jejich těl v bezkyslíkatém prostředí (močály) vznikla ložiska černého uhlí.

Ryniofyty

 • pouze fosilní z prvohor – silur, devon

 • zřejmě se z nich vyvinuly další vyšší rostliny

 • vyskytují se na rozhraní vody a souše

 • dřevostředný cévní svazek

 • rhizomoid + telomy (vidličnatě větvené osové orgány bez listů, sterilní – asimilace, fertilní – sporangia), nemají pravé kořeny a listy

 • pokožka s průduchy

 • izomorfická rodozměna (gametofyt se podobá sporofytu)

Plavuně (Lycopodiophyta)

 • přizpůsobeny suchozemskému životu

 • cévice, vodivé svazky

 • v prvohorách měly stromovitý vzrůst

 • sporofyt převládá nad gametofytem, který je schopen vlastní existence

rodozměna

výtrus vypadne do půdy, vzniká prokel ⇒ zárodečníky a pelatky, mitózou vznikají pohlavní buňky (spermatozoidy, oosféra) – oplození ⇒ zygota ⇒ sporofyt, vidličnatě větvený stonek nese - asimilační lístky – trofofyly a vytrusné lístky – sporofyly ⇒ výtrusnice – meióza – vznikají haploidní výtrusy

ekologie

 • trvalé, vždy zelené rostliny

 • velmi vzácné, přísně chráněné

zástupci

Přesličky (Equisetophyta)

 • největší rozvoj v karbonu a permu

 • plazivý oddenek

 • dutý článkovaný stonek – podélně rýhovaný

 • šupinaté listy (sfenofyly) přisedají ke stonku – většinou srostlé do pochev, ztrácí asimilační funkci

 • vytrvalé

 • obsahují oxid křemičitý

 • většinou pohlavně rozlišené spory se 4 hapterami

 • dvoudomý lupenitý prokel – gametofyt, samostatný, zelený, krátkověký

 • výtrusnicový klas ze sporofylů

 • u přesličky rolní sezónní dimorfismus – 2 typy výhonů – jarní a letní lodyha

rodozměna

Z výtrusu vyroste dvoudomý prokel, díky hapterám je blízko u sebe ⇒ v pelatkách se tvoří samčí pohlavní buňky (spermatozoidy) a v zárodečnících samičí pohlavní buňky (oosféra) ⇒ zygota ⇒ vyroste sporofyt (zelená přeslička) ⇒ výtrusný klas ⇒ meióza ⇒ haploidní výtrusy s hapterami

zástupci

Kapradiny (Polypodiophyta)

 • většinou byliny (stonek přeměněný v oddenek), v tropech i stromové kapradiny (stonek utvářen jako kmen)
 • sporofyt – adventivní kořeny, stonek (oddenek), listy, výtrusnice
 • z oddenku vyrůstají velké, nejčastěji složené listy

 • funkce listu: asimilační a výtrusná (trofosporofyly)

 • husté adventivní kořeny z plazivého oddenku

 • na rubu velké kupky výtrusnic, většinou chráněné blanitými ostěrami, výtrusnice často s prstencem z nestejně ztloustlých buněk – otevírání výtrusnice

 • gametofyt – nezávisle žijící prokel

 • většinou stínomilné

rodozměna

výtrus vypadne do půdy, vzniká srdčitý zelený oboupohlavní prokel ⇒ zárodečníky a pelatky, mitózou vznikají pohlavní buňky – oplození v kapce vody ⇒ zygota ⇒ sporofyt je zelená rostlina s asimilační a výtrusnou funkcí (trofosporofyly) ⇒ výtrusnice naspodu listů – meióza – vznikají haploidní výtrusy

zástupci

Zdroje
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
 • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
 • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
 • Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rhyniophyta
 • Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Plavu%C5%88ovit%C3%A9
 • Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99esli%C4%8Dky
 • Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapradiny
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil
Odkaz

Další informace a obrázky o kapraďorostech na

Květena ČR