Základní principy měničů

ELEKTRODYNAMICKÝ

Princip je založen na vzájemném silovém působení permanentního magnetu a magnetického pole cívky, protékané proudem, jehož velikost je úměrná velikosti nízkofrekvenčního signálu.

Měnič jako vysílač: síla pohybuje membránou reproduktoru,

F ~ B·I·l     (např. elektrodynamický reproduktor)

Měnič jako přijímač: napětí vzniká v cívce pohybem membrány mikrofonu,

U ~ B·l·v    (např. elektrodynamický mikrofon)

obrazek

Obr. 1: Elektrodynamický měnič

ELEKTROSTATICKÝ

Princip je založen na pohybu kovové membrány (pružná elektroda) vůči pevné elektrodě připojené na stejnosměrné napájecí napětí. Vzniká střídavé napětí, úměrné akustickému signálu. Obě elektrody tvoří kondenzátor. Lze použít tzv. elektret s napětím na jedné ploše (nepotřebuje napájecí napětí).

Měnič jako vysílač: F ~ ΔU    (reproduktor, používá se výjimečně)

Měnič jako přijímač: ΔU ~ F  (elektrostatický kondenzátorový mikrofon nebo elektretový mikrofon, často používaný v komerční technice).

Obr. 2: Elektrostatický měnič

 

PIEZOELEKTRICKÝ

Princip založený na deformaci akustickým tlakem, kdy vzniká napětí na protilehlých plochách krystalu (např. Seignettova sůl…). Jev se projevuje rovněž recipročně, kdy připojené napětí způsobí tlak.

Měnič jako vysílač: F ~ ΔU    (piezoelektrický výškový reproduktor, signalizační elementy)

Měnič jako přijímač: ΔU ~ F  (piezoelektrický mikrofon)

obrazek

Obr. 3: Piezoelektrický měnič

 

 

Zdroje
  • BARTONĚK, Josef. Základy audio a video techniky. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2012

Obrázky​

  • Obr. 1 - Obr. 3: Archiv autora
Víte, že ...

Některé méně používané a známé systémy:

ELEKTROMAGNETICKÝ MĚNIČ

Pracuje na principu elektromagnetu, u vysílače je vyvolán signální proud (procházející cívkou) pohybem membrány, u přijímače je membrána vychylována zvukovou vlnou, která způsobí indukování napětí v cívce. Speciálním druhem tohoto měniče je magnetodynamický měnič (magnetický obvod je pevný a přímo kmitá magnet).

MAGNETOSTRIKČNÍ MĚNIČ

Je založen na megnetostrikčním jevu, tj. využívá deformace některých feromagnetických látek v magnetickém poli. Síla deformující materiál je úměrná proudu, kterým se budí magnetické pole (používají se hlavně v oblasti ultrazvuku).

ODPOROVÝ MĚNIČ

Je založen na změně přechodového odporu mezi jednotlivými zrnky uhlíkového prachu, která jsou více či méně stlačována (telefonní sluchátko).

PLAZMOVÉ

Reproduktory nemají membránu, využívá se změn tlaku vzduchu vyvolaných koronou nebo obloukovým výbojem, použití tohoto principu je velmi okrajové.