Základní rozdělení a měření elektrických veličin

Elektrické veličiny dělíme podle charakteru:

 • Aktivní – zprostředkovávají přísun elektrické energie do obvodu (napětí U, proud I, náboj Q, výkon P..)

 • Pasivní – charakterizují elektrické vlastnosti prvků elektrického obvodu (odpor R, impedance Z, indukčnost L, kapacita C ..),

 

podle časového průběhu:

 • Stejnosměrné - ss neměnící v čase velikost (napětí baterie ..)

 • Střídavé - st, měnící v čase velikost:

  • neperiodické (šumy, zvuk ..)

  • periodické (sinus, obdélník, pila ..).

Parametry periodických průběhů

U periodických průběhů se závislost aktivní veličiny na čase pravidelně opakuje s periodou T. Můžeme u nich stanovit tyto základní parametry (hodnoty dané veličiny):

 • perioda, kmitočet

 • okamžitá hodnota

 • maximální a minimální hodnota

 • rozkmit

 • střední hodnota

 • efektivní hodnota

 • stejnosměrná složka

 

Význam a definice jednotlivých parametrů je následující:

Perioda:

 • doba trvání 1 kmitu průběhu signálu

 • označení: T

 • jednotka: sekunda (s)

 

Okamžitá hodnota:

 • hodnota dané veličiny v určitém časovém okamžiku

 • označení: malým písmenem (např.: u(t), i(t),…)

 

Maximální hodnota:

 • nejvyšší dosažená (špičková) hodnota

 • označení: např.: UMAX, IMAX,...

 • význam: na tuto hodnotu musí být dimezovány prvky v elektrickém obvodu

 

Minimální hodnota:

 • nejnižší dosažená (špičková) hodnota

 • označení: např.: UMIN, IMIN,…

 

Rozkmit:

 • rozkmit mezi maximální a minimální hodnotou dané veličiny

 • označení: např.: UŠ-Š, UP-P, UPP,…

 

Střední hodnota:

 • aritmetický průměr okamžitých hodnot za periodu

 • označení: např.: Ustř, UAVG,…

 • význam: směrodatná hodnota při přesunu náboje, měření střídavých napětí a proudů

 

Efektivní hodnota:

 • efektivní hodnota střídavého proudu je hodnota proudu stejnosměrného, který v obvodu vykoná za daný čas stejnou práci jako proud střídavý, efektivní hodnota napětí se dopočítá z Ohmova zákona

 • označení: např.: I, Ief ,U, Uef, URMS

 • význam: nejdůležitější hodnota používaná k popisu tepelného efektu elektrického proudu,ukazují ji běžné měřicí přístroje pro střídavý proud a napětí (např. síťové napětí má Uef = 230 V)

 

Stejnosměrná složka:

 • taková stejnosměrná hodnota, o kterou je posunut střídavý průběh, aby byl stále symetrický podél časové osy

 • označení: např.: U0, Uss,…

 

Zdroje
 • BARTONĚK, Josef. Základy audio a video techniky. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2012
 • KYSELÝ, Libor. Elektrotechnická měření. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013
Víte, že ...

Význam a definice jednotlivých parametrů je následující:

Perioda: základní parametr oscilátorů, periodických průběhů

Okamžitá hodnota: hodnoty dosahované v jednotlivých fázích průběhu

Maximální hodnota: význam: napěťové přetížení součástek (kondenzátor, dioda v závěrném směru…)

Minimální hodnota: význam: prahová hodnota při spínání nebo rozpínání elektronických obvodů a součástek

Rozkmit: rozsah sledovaného signálu zpracovávaného např. zesilovačem

Střední hodnota: fyzikální význam: je taková stejnosměrná hodnota, která má stejné účinky při přenosu náboje jako střídavý signál

Efektivní hodnota: fyzikální význam: je taková stejnosměrná hodnota proudu, která má stejné tepelné účinky jako střídavý proud

Stejnosměrná složka: přidáním stejnosměrné složky ke střídavému průběhu můžeme posunout střídavý signál pouze do kladné polarity…