Pojem impedance

Impedance Z vyjadřuje zdánlivý odpor součástky v obvodu střídavého proudu. Má jednotku ohm (Ω). Zapisujeme ji jako komplexní číslo (zavedeme j, což je imaginární jednotka). Impedanci vyjadřujeme ve třech různých tvarech (příklady najdete také v doplňujícím učivu):

  • složkový tvar (algebraický), je vhodný pro viditelnost reálné a imaginární části

  • goniometrický, vidíme v něm hodnotu úhlu fázového posuvu

  • exponenciální, jednoduchý pro počítání s komplexními čísly

 

Univerzální měřič impedancí

Obr. 1: Měřič impedancí BM595

 

Zdroje
  • KYSELÝ, Libor. Elektrotechnická měření. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013

Obrázky

Doplňující učivo

Vyjádření tvarů komplexního čísla:

složkový tvar (algebraický): 

Z = R + j·X

goniometrický: 

Z = Z·(cosφ + j·sinφ)

exponenciální: 

Z = Z·ejφ

kde Z – komplexní hodnota impedance (komplexní číslo)

       Z – modul impedance, absolutní hodnota, velikost impedance

       φ – úhel (fázový posuv) mezi napětím a proudem

       R – stejnosměrná, reálná složka

       X – reaktance XC nebo XL