Měření odporu

MĚŘICÍ PODMÍNKY

 • druh měřicího proudu:

  • měří se stejnosměrným proudem, využívá se Ohmova zákona; pokud by se měřilo střídavým proudem, mohly by se uplatnit parazitní kapacity (mezi vývody, mezi závity vinutého rezistoru atd…) a parazitní indukčnosti (u vinutých rezistorů); při vyšších kmitočtech než 1 MHz i povrchový jev (skin efekt)
 • připojeni rezistoru k měřicím svorkám:

  • připojeni rezistoru do měřicích svorek (šroubovací, kluzké …); představuje přechodový odpor kontaktu rezistoru – svorka; ten se přičítá k vlastnímu měřenému rezistoru a zvětšuje jeho hodnotu; dopouštíme se tím chyby měření; čím je měřený rezistor menší, tím se přechodový odpor uplatňuje více a chyba narůstá

  • dvousvorkové (pro větší odpory > 1 Ω) - přechodové odpory svorek RP1, RP2<<RX (proto je můžeme zanedbat)

obrazek

Obr. 1: Schéma pro měření R dvousvorkovou metodou

 • čtyřsvorkové (pro malé odpory < 1 Ω) - přechodový odpor svorek nemůžeme zanedbat. Jejich vliv odstraníme tím, že úbytek napětí na RX měříme až za místem připojení proudových svorek

obrazek

Obr. 2Schéma pro měření R čtyřsvorkovou metodou

MĚŘICÍ METODY

Ohmova

 • neznámý rezistor Rx připojíme ke zdroji proudu a měříme úbytek napětí:

Porovnávací

 • porovnáváni neznámého odporu Rx s normálovým RN (etalon, dekáda)

Můstková metoda

 • nejčastěji Wheatstonův [witstnův] můstek, který změnou normálových odporů uvedeme do vyváženého stavu 

 

 

Zdroje
 • KYSELÝ, Libor. Elektrotechnická měření. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013

Obrázky

 • Obr. 1 - Obr. 5: Archiv autora
Doplňující učivo

MĚŘICÍ METODY

Ohmova

obrazek 

Obr. 3Schéma pro měření R pomocí Ohmovy metody

obrazek

Porovnávacíobrazek

Obr. 4: Schéma pro měření R porovnávací metodou neznámého odporu Rx s normálovým RN 

Můstková metodaobrazek 

Obr. 5: Schéma pro měření R  Wheatstonovým můstkem

obrazek