Transformátor při chodu nakrátko

Jednofázový transformátor - chod nakrátko

Tato lekce se zabývá chodem jednofázového transformátoru naprázdno a nakrátko.

Princip činnosti chodu nakrátko (s =1)

Stavem nakrátko rozumíme případ, kdy jsou výstupní svorky spojeny nakrátko bezodporovou spojkou. Vstupním vinutím prochází při zkratu značný proud I1k a výstupním vinutím I2k. Při výpočtu zanedbáváme magnetizační i ztrátový proud (příčná větev), protože jsou velmi malé (asi 200-400x menší než proud nakrátko).

Napětí nakrátko je napětí, které výstupním vinutím transformátoru protlačuje jmenovitý proud, jsou-li jeho výstupní svorky spojeny nakrátko.

Náhradní schéma

Obr. 1: Náhradní schéma [1]

Zjednodušené schéma

obrazek

Obr. 2: Zjednodušené náhradní schéma [1]

Výpočet

Aplikace II. Kirchhoffova zákona:

U1k = R1 I1k + jX1σ I1k + jX2σ I1k + R2 I1k                                 -I2k = I1k

U1k = (R1+ R2 ) I1k +(jX1σ + jX2σ) I1k                                           R1k = R1 + R2

U1k = R1k I1k + jX1k I1k                                                                    X1k = X1σ + X2σ

U1k = R1k I1k + jX1k I1k

U1k = (R1k +jX1k) I1k                                                                           Z1k =R1k + jX1k

U1k = I1k Zk1

Obr. 3: Fázorový diagram nakrátko [1]

Závěry

  • Z výše uvedeného je patrné, že celé přiváděné napětí je spotřebováno na krytí vnitřních úbytků napětí.
  • Čím větší je napětí nakrátko, tím menší je proud nakrátko.
  • Napětí nakrátko bývá 4 – 6% u transformátorů do 1,6MVA a u vyšších až 11%.

 

Zdroje

Obrázky

[1] Archiv autora.

Opakování

Co je to chod transformátoru nakrátko?

Proč zanedbáváme magnetizační proud a proud ztrátový?

Definuj napětí nakrátko.

Nakresli náhradní schéma transformátoru nakrátko.

Popiš jednotlivé položky v náhradním schématu.

Nakresli fázorový diagram transformátoru nakrátko?