Zapojení vinutí

Trojfázový transformátor - zapojení vinutí

Tato lekce se zabývá různými druhy zapojování vinutí trojfázového transformátoru.

Vznikne spojením tří jednofázových transformátorů. V praxi lze použít:

  1. Tři jednofázové transformátory – větší spotřeba materiálu, ale v záloze stačí jeden transformátor menšího výkonu.
  2. Jeden trojfázový transformátor – menší spotřeba materiálu, ale v záloze musí být jeden velký transformátor stejného výkonu.

Spojování vinutí

Cívky primárního a sekundárního vinutí mohou být navinuty dvojím způsobem – souhlasně (obr. 1a, obr 1c) nebo nesouhlasně (obr. 1b).

obrazek

Obr. 1: Princip [1]

Při souhlasném vinutí cívek mají indukovaná napětí stejný směr, při nesouhlasném vinutí mají indukovaná napětí opačný směr.

Cívky mohou být rovněž různým způsobem spojeny:

Vinutí spojená do hvězdy – značí se Y, cívky všech tří fází jsou spojeny paralelně.

Vyvedením středního vodiče ze společného uzlu získáváme soustavu dvou napětí – sdružené (mezi fázemi) a fázové (mezi fázovým a středním vodičem)

obrazek

Obr. 2: Zapojení do hvězdy [1]

Vinutí spojená do trojúhelníku – značí se D, cívky všech tří fází jsou spojeny do série – získáváme pouze sdružené napětí.

 

obrazek

Obr. 3: Zapojení do trojúhelníku [1]

Vinutí spojená do lomené hvězdy – značí se Z. Cívky každé fáze jsou rozděleny na polovinu a jedna polovina je posunuta na následující sloupek magnetického obvodu. Používá se pouze na výstupní straně transformátoru pro vyrovnání nerovnoměrného zatížení jednotlivých fází.

obrazek

Obr. 4: Zapojení do lomené hvězdy [1]

U skutečných transformátorů může být primární i sekundární vinutí zapojeno různě.

  • Velká písmena (D, Y) znamenají stranu vyššího napětí. Malá písmena (d, y, z) znamenají stranu nižšího napětí.
  • V praxi se používají tato zapojení Yy, Dy, Yz, Yd.
  • Dd se používá zřídka.

obrazek

Obr. 5: Zapojení Yy0 [1]

 

Obr. 6: Zapojení Dy5 [1]

a) svorkovnice

b) fázorový diagram strany vyššího napětí zapojené do hvězdy

c) fázorový diagram strany nižšího napětí zapojené do trojúhelníku

d) celkový fázorový digram – hvězda je umístěna do těžiště trojúhelníku, hodinový úhel je mezi příslušným fázorem a spojnicí těžiště s vrcholem trojúhelníku

Zdroje

Obrázky

[1] NAVRÁTILOVÁ, Eva. www.outech-havirov.cz [online]. [cit. 2014-6-26]. Dostupný na www: http://www.outech-havirov.cz/skola/files/knihovna_eltech/esp/transformatory.pdf

Opakování

Popiš rozdělení podle druhy zapojení vinutí.

Popiš zapojení do hvězdy.

Popiš zapojení do trojúhelníku.

Popiš zapojení do lomené hvězdy.

Sestroj zapojení do Yy0, včetně fázorových diagramů.

Sestroj zapojení do Dy5 včetně fázorových diagramů.