Stejnosměrné stroje

Stejnosměrné stroje

Následující modul se zabývá stejnosměrnými stroji. Je zde vysvětlen princip fungování stejnosměrného stroje a popsána jeho konstrukce, princip komutace stejnosměrného proudu, způsob vinutí strojů a reakce kotvy stejnosměrného stroje.

Následuje popis základních stejnosměrných strojů – dynama a motoru s cizím buzením s různým zapojením budicího vinutí. Jsou zde rovněž uvedeny funkční vlastnosti těchto strojů spolu s provozními charakteristikami. Závěrem jsou zmíněny klasické metody řízení otáček stejnosměrných motorů.