Rozdělení

Rozdělení indukčních strojů

Tato lekce se zabývá rozdělením elektrických indukčních strojů točivých.

Elektrické točivé stroje jsou zařízení, která jsou schopna přeměňovat elektrickou energii v mechanickou (elektromotory), nebo ji naopak z mechanické energie vyrábět (generátory).

Každý elektrický točivý stroj má dvě části - stator a rotor. Stator je pevná část, rotor je točivá část elektrického stroje. Obě části se skládají z magnetického obvodu a elektrického vinutí.

 

Obr. 1: Asynchronní motor s kotvou nakrátko [1]

Indukční stroje se dělí na:

 • točivé
 • netočivé

Točivé

 • Motory

  • stejnosměrné
   • s cizím buzením
   • derivační
   • sériové
   • kompaudní
  • střídavé
   • asynchronní
   • synchronní
   • komutátorové

Asynchronní stroje jsou konstrukčně nejjednodušší, nejlevnější, nejpoužívanější a téměř bezúdržbové s vysokou provozní spolehlivostí. Dosahují výkonů řádově od desítek wattů do výkonů jednotek MW např. ve vodních elektrárnách. U indukčních strojů se přenáší elektrická energie ze statoru do rotoru pomocí elektromagnetické indukce. Co do počtu jsou nejčastěji požívaným druhem motoru v průmyslu.

U komutátorových strojů je elektrická energie většinou do statoru i rotoru přivedena vedením. V současnosti se název asynchronní komutátorový stroj nepoužívá. Mluvíme-li tedy o asynchronním stroji, máme na mysli motor nebo generátor.

Synchronní stroje jsou točivé stroje, jejichž otáčky jsou úměrné pouze frekvenci napájecího napětí a počtu pólových párů (dvojic). V případě synchronního motoru se rotor takového stroje otáčí se stejným počtem otáček jako magnetické pole statoru. Synchronní motory mají stejnou konstrukci jako alternátory a alternátory lze použít jako synchronní motory a naopak. Připojíme-li synchronní motor k síti, odebírá z ní trojfázový proud, který ve statoru vytváří točivé magnetické pole. Rotor motoru budíme stejnosměrným proudem (jako v alternátoru), který vedeme do jednotlivých pólů. Jsou svými vynikajícími momentovými charakteristikami vhodné pro využití v lodním průmyslu. Stroje jsou projektovány především pro pomocné pohony. Provedení motorů vyhovuje klasifikačním předpisům pro lodě, horské lanovky.

 • Generátory
  • střídavé (alternátory)
   • asynchronní
   • synchronní
  • stejnosměrné
   • s cizím buzením
   • derivační
   • seriové
   • kompaudní

Stejnosměrné točivé stroje dělíme podle přeměňování energie na elektromotory a generátory, které však v případě, kdy vyrábějí stejnosměrný proud, nazýváme dynama.

Směr otáčení stroje se udává při pohledu ze strany vyvedeného hřídele. Směr otáčení ve smyslu hodinových ručiček ze strany hřídele je považován za směr doprava, opačný směr za směr doleva.

obrazek

Obr. 2: Stator [2]

obrazek 

Obr. 3: Statorový plech [3]

obrazek

Obr. 4: Rotorový plech [3]

obrazek

Obr. 5: Kotva nakrátko s ložisky a větrákem [4]

Zdroje

Obrázky

[1] Autor neznámý. fei1.vsb.cz [online]. [cit. 2014-7-16]. Dostupný na www: http://fei1.vsb.cz/kat410/www453/soubory/texty/ucebni_texty/se/SEL2b.pdf

[2] Autor neznámý. fei1.vsb.cz [online]. [cit. 2014-7-16] Dostupný na www: http://fei1.vsb.cz/kat410/www453/soubory/texty/ucebni_texty/se/SEL2b.pdf

[3] Autor neznámý. www.odbornecasopisy.cz [online]. [cit. 2014-7-16] Dostupný na www: http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=26281

[4] ADÁMEK, Milan. www.elektro.utb.cz [online]. [cit. 2014-7-16]. Dostupný na www: http://www.elektro.utb.cz/prednasky/prednaska12.pdf

Opakování

Popiš, co je to elektrický stroj.

Jaká je klasifikace elektrických strojů z hlediska pohybu?

Jaká je klasifikace elektrických strojů z hlediska směru toku a druhu vstupující a vystupující energie?

Jaké je rozdělení elektrických strojů z hlediska konstrukce?

Jaká je klasifikace elektrických strojů podle druhu elektrické energie?

Jaké jsou druhy stejnosměrných generátorů?

Jaké jsou druhy střídavých generátorů?

Jaké jsou druhy stejnosměrných motorů?

Jaké jsou druhy střídavých motorů?