Chod naprázdno

Trojfázový indukční motor - chod naprázdno

Tato lekce se zabývá chodem indukčního motoru naprázdno.

Princip činnosti chodu naprázdno (s→ 0)

Stavem naprázdno rozumíme případ, kdy se motor točí bez zátěže na hřídeli P = 0.

  • Otáčky motoru jsou téměř synchronní, rotor je brzděn pouze ventilačními ztrátami a třením v ložiskách.
  • Rotorovým vinutím protéká zanedbatelný proud, Jouleovy ztráty v rotorovém vinutí jsou prakticky nulové: I2 → 0.
  • Stroj odebírá ze sítě činný výkon na pokrytí mechanických ztrát a ztrát v železe statoru (rotor se otáčí téměř stejně rychle jako točivé pole, ztráty v železe rotoru jsou zanedbatelné) a hlavně jalový výkon na vytvoření magnetického pole.
  • Jalová složka proudu značně převyšuje činnou složku, účiník je proto velmi malý, dosahuje hodnoty přibližně cos φ = 0,1.
  • Při chodu naprázdno se skluz blíží k nule: ns → n.

Náhradní schéma

     P1                                ΔPj1                                                        ΔPj2 → 0

Obr. 1: Náhradní schéma asynch. motoru naprázdno [1]

Diagram ztrát

V diagramu ztrát značí P1 příkon motoru, P výkon motoru, ∆Pj1 (Jouleovy) ztráty ve statoru (ve vinutí statoru), ∆PFe ztráty v železe, ∆Pj2 (Jouleovy) ztráty v rotoru (ve vinutí rotoru), Pδ výkon přes vzduchovou mezeru.

Obr. 2: Diagram ztrát [1]

Charakteristika motoru naprázdno

Charakteristika motoru naprázdno Io = f(U) je opět zakřivená vlivem sycení, ztráty naprázdno, prakticky jen ztráty v železe, jsou úměrné U2, účiník strmě klesá. Pro Un odčítáme jmenovité hodnoty naprázdno.

obrazek

Obr. 3: Charakteristiky motoru naprázdno [1]

Závěr

Z výše uvedeného je patrné, že v praxi je nežádoucí chod indukčního motoru naprázdno, protože velmi zhoršuje účiník sítě cos φ (tím, že odebírá ze sítě jen jalovou energii).

Protože se magnetický tok indukčního stroje uzavírá přes vzduchovou mezeru dvakrát, je potřebný magnetický proud značně větší než u transformátorů.

 

Zdroje

Obrázky

[1] SOKOL, Zdeněk. www.spse.dobruska.cz [online]. [cit. 2014-7-18]. Dostupný na www: http://www.spse.dobruska.cz/download/sokol/

Opakování

Co je to chod motoru naprázdno?

Jaký je skluz motoru?

Nakresli náhradní schéma indukčního motoru.

Popiš jednotlivé položky v náhradním schématu.

Výkonová bilance chodu motoru naprázdno.

Moment chodu motoru naprázdno.

Porovnej indukční motor a transformátor v náhradním schématu.

Jaký je cos φ u chodu indukčního motoru naprázdno?