Chod nakrátko

Trojfázový indukční motor - chod nakrátko

Tato lekce se zabývá chodem indukčního motoru nakrátko.

Princip činnosti chodu nakrátko (s =1)

Stavem nakrátko rozumíme případ, kdy se rotor netočí, tzn. na začátku každého rozběhu, při připojení na síť a při zastavení způsobeném přetížením (obecně při zabržděném rotoru).

  • Rotor je spojen dokrátka: U21 = 0.
  • Při otáčkách motoru n = 0 je skluz s = 1.
  • Při chodu nakrátko je skluz roven jedna, ns = 1, magnetické pole se otáčí vzhledem ke statoru a rotoru stejně.

Náhradní schéma

       P1                                  ΔPj1                                             ΔPj2                                      P=0

Obr. 1: Náhradní schéma [1]

P1 značí příkon motoru, P výkon motoru, ∆Pj1 (Jouleovy) ztráty ve statoru (ve vinutí statoru), ∆PFe ztráty v železe jsou zanetbatelné a ∆Pj2 (Jouleovy) ztráty v rotoru (ve vinutí rotoru).

Výpočet

U1n = R1I1k + jX1σ I1k + jX21σ I1k + R21I1k                                        I21k = I1k

U1n = (R1+ R21) I1k +(jX1σ + jX21σ) I1k

U1n = Rk I1k + jXk  I1k = I1k (Rk +jX1k) = I1k  Zk

U1n = I1k  Zk

I1k = (4 - 8)  In

Charakteristika motoru nakrátko

Charakteristika motoru nakrátko I = f(U) je opět lineární, pouze při vysokém proudu se začínají sytit zuby rozptylovým tokem a charakteristika se ohne k vyšším proudům. Ztráty ve vinutí rostou úměrně I2 i U2. Účiník je téměř konstantní.

obrazek

Obr. 2: Charakteristiky motoru nakrátko [1]

Závěr

Z výše uvedeného je patrné, že vodivost hlavního magnetického toku je menší než u transformátoru, neboť transformátor nemá v hlavním magnetickém obvodu vzduchové mezery.

Napětí indukované při chodu nakrátko v rotorovém vinutí U21 je velmi malé, neboť při nulovém zatěžovacím odporu prochází proud jen nepatrným odporem rotorového vinutí.

Na jeho indukci stačí jen malý magnetický tok Φ2, takže při chodu nakrátko se téměř celý statorový magnetický tok Φ1 rozdělí na rozptylové toky: Φ1 = Φ + Φ.

Proud nakrátko I1k je mnohonásobně větší jak In, proto příčnou větev náhradního schématu zanedbáváme.

Tento zkratový proud I1k je velký a závisí i na frekvenci sítě.

Zdroje

Obrázky

[1] SOKOL, Zdeněk. www.spse.dobruska.cz [online]. [cit. 2014-7-19]. Dostupný na www: http://www.spse.dobruska.cz/download/sokol/

Opakování

Co je to chod motoru nakrátko?

Jaký je skluz motoru?

Nakresli náhradní schéma indukčního motoru nakrátko.

Popiš jednotlivé položky v náhradním schématu.

Výkonová bilance chodu motoru nakrátko.

Moment chodu motoru nakrátko.

Porovnej indukční motor a transformátor v náhradním schématu.

Jaký je násobek proudu nakrátko oproti proudu jmenovitému In?