Chod nakrátko

Chod nakrátko

Jestliže u generátoru zkratujeme jeho výstupní svorky a napájené budící vinutí má synchronní rychlost, hovoříme o stavu nakrátko.

Při tomto stavu sledujeme stroj při malých změnách, které probíhají ve značně delších časových úsecích, než jsou časové konstanty přechodových dějů.

Proto, abychom si tento stav vysvětlili, použijeme náhradní schéma, ve kterém budeme rozlišovat pouze reaktance Xad a Xσ a zanedbáme přitom odpor statorového vinutí R.

Obr. 1: Náhradní schéma

Z fázorového diagramu je patrné, že reakce statoru působí proti toku budícího vinutí.

Reakce kotvy tedy způsobuje značné odbuzení stroje. Výsledný tok je proto velmi malý a indukované napětí Ui je dáno pouze rozptylovým tokem

Ui = UX = Xσ ∙ Ik

Obr. 2: Fázorový diagram

Na následujícím obrázku je zobrazena závislost budícího proudu Ib na proudu zkratovém Ik. Tato charakteristika je z důvodu stálé reaktance, v důsledku malého sycení, lineární.

Obr. 3: Závislost budícího proudu na zkratovém proudu

Ustálený proud nakrátko Ik je poměrně malý. U turboalternátorů se pohybuje kolem 0,5 proudu jmenovitého. U hydroalternátorů je to přibližně 1 až 1.4 násobek jmenovitého proudu.

 

Zdroje

Obrázky

Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Miroslav Opl

Otestuj se

Nakreslete fázorový diagram synchronního stroje při chodu nakrátko.

Kdy hovoříme u synchronního stroje o chodu nakrátko?