Zkrat

Zkrat

Zkrat nastává při náhlém galvanickém spojení výstupních svorek. V tomto okamžiku dochází k přechodovým jevům, po jejichž odeznění se stroj dostává do stavu nakrátko.

"Při zkratu je proud omezen pouze reaktancemi stroje. Vliv odporu je zanedbatelný. Proud do kotvy se značně zvýší a tím i reakční tok. Tato změna naindukuje do budícího vinutí napětí. Protože je toto vinutí uzavřeno přes budič, vyvolaný proud se snaží dle Lencova zákona působit proti této změně. V důsledku toho je tok vytlačen do vzduchových cest a dojde ke značnému snížení synchronní reaktance na hodnotu přechodné reaktanced." [1]

"Podobně je tomu i v oblasti tlumiče, kterým je konstrukčně kotva nakrátko umístěná v pólových nástavcích, a slouží k utlumení kývání stroje. Synchronní reaktance se nadále zmenší na hodnotu rázové reaktance X´´d." [1]

Obr. 1: Znázornění magnetických toků [2]

Při náhlé změně zátěže se do tlumícího vinutí (tyče spojené nakrátko) indukuje napětí. V důsledku toho protéká proud, který vytvoří magnetické pole působící proti hlavnímu poli a kývání se exponenciálně tlumí.

Celý děj končí ustálením na hodnotě zkratového proudu.

Zkratový proud lze rozložit na 4 složky:

  • rázová složka – závisí na přechodových dějích v oblasti tlumiče

  • přechodná složka - závisí na přechodových dějích v oblasti budícího vinutí

  • ustálená složka – jedná se o proud, který protéká vinutím po odeznění – proud nakrátko

  • stejnosměrná složka – souvisí s energií magnetického pole v magnetickém obvodu v okamžiku zkratu

Na následujícím obrázku je znázorněn obecný průběh zkratového proudu, tedy součet výše uvedených složek.

Obr. 2: Průběh zkratového proudu [2]

Zdroje

[1] Autor neznámý. Synchronní stroje [online]. [cit. 2014-8-13]. Dostupný na www: http://www.spse.dobruska.cz/download/sokol/SG.pdf.

Obrázky

[2] Autor neznámý. [online]. [cit. 2014-8-13]. Dostupný na www: http://www.spse.dobruska.cz/download/sokol/SG.pdf.

 

Doplňující učivo

Na následujících obrázcích jsou znázorněny samostatné složky zkratového proudu.

Obr. 3: Rázová a ustálená složka zkratového proudu [2]

Obr. 4: Přechodná a stejnosměrná složka zkratového proudu [2]