Selsyny

Selsyn -  selfsynchron

Selsynu se také někdy říká elektrická hřídel. Umožňuje přenášet informaci o natočení hřídele vysílače po elektrických vodičích na přijímač, jehož osa kopíruje pohyb osy vysílače. 

Selsyny byly poprvé použity pro ovládání vrat plavebních komor při výstavbě panamského průplavu. Později se rozšířily jako komunikační prostředky na lodích, na válečných lodích byly použity pro řízení palby z lodních děl. Později našly uplatnění v letecké technice, v radiotechnice a radiolokační technice při natáčení směrových antén atd. [1], [2] V současné době jsou nahrazeny optickými snímači polohy, které spolu s digitálním řízením nabízí daleko větší přesnost a užitnou hodnotu.

Princip

Jedná se v podstatě o střídavý indukční stroj skládající se ze statoru se souměrným třífázovým vinutím a jednofázového rotoru, který je napájen střídavým napětím. Pro vyhodnocení úhlové odchylky se používá zapojení na obr. 1. Selsyn S1 slouží jako snímač polohy, selsyn S2 jako indikátor polohy. [3]

Poloha je zobrazena pomocí indikačního přístroje IP, ručka IP je spojena s rotorem selsynu S2. Statory selsynu S1 a S2 jsou vzájemně propojeny stejně jako rotory. Jsou-li tedy rotory vysílače a přijímače natočeny souhlasně (α1 = α2), neprotéká synchronizačním vedením žádný proud. Pootočí-li se rotorem selsynu S1, jsou napětí indukovaná ve vinutí obou statorů různá a začne procházet proud. Proud vyvolá magnetický tok, v jehož důsledku se rotor selsynu S2 natočí tak, aby synchronizačním vedením neprotékal žádný proud (α1 = α2). Rotor selsynu S2 sleduje rotor selsynu S1 s chybou, která je dána zatěžovacím momentem hřídele selsynu S2, pasivními odpory a rychlostí změn úhlu. Závislost chybového momentu na úhlu natočení je na obr. 2.

Výhodou snímače je schopnost přenášet úhlové výchylky i při rovnoměrném otáčení. Na jeden vysílač lze připojit více přijímačů a informaci současně přenášet na více míst. Rozlišovací schopnost selsynu se pohybuje v rozmezí 3 ÷ 10 úhlových minut. Z tohoto důvodu bylo používání selsynů v praxi vytlačeno daleko přesnějšími a modernějšími digitálními snímači.

Schéma zapojení

Obr. 1: Princip selsynu [4]

Obr. 2: Závislost momentu selsynu na úhlu vzájemného natočení [4]

Příklady selsynů

Obr. 3: Selsyn 110V [5]

Obr. 4: Selsyn 5V, 400Hz [5]

Obr. 5: Selsyn 55V, 50Hz [5]

 

Zdroje

[1] Autor neznámý.Ondřejovský dvoumetrový dalekohled [online]. [cit. 2014-8-12]. Dostupný na www: http://stelweb.asu.cas.cz/web/old-2003/dalekohled/selsyn.html

[2] Autor neznámý. Měřený objekt, přístroje a snímače [online]. [cit. 2014-8-12]. Dostupný na www: http://home.zcu.cz/~formanek/mmvyuka/Data/mereni_polohy/uvod.htm

[3] Wikipedia. Synchro [online]. [cit. 2014-8-12]. Dostupný na www: http://en.wikipedia.org/wiki/Synchro

Obrázky

[4] Autor neznámý. Měřený objekt, přístroje a snímače [online]. [cit. 2014-8-12].Dostupný na www: http://home.zcu.cz/~formanek/mmvyuka/Data/mereni_polohy/uvod.htm

[5] Autor neznámý. Elektrotechnický materiál [online]. [cit. 2014-8-12]. Dostupný na www: https://www.elektro-svestka.cz/hledani.aspx?q=selsyn&seoctl00_MainContent_dw=page1

Odkaz

Podívejte se na video.