Úvod

Úvod do bezpečnosti práce v optoelektronice a vláknové optice

Optoelektronika a vláknová optika má z pohledu bezpečnosti práce určitá specifika. V laboratořích a dílnách ve školských zařízeních, kde se provádí praktická měření, je třeba dodržovat laboratorní řád. Laboratorní řád vychází z řádu pro elektrotechnická měření a je doplněn o specifika vláknové optiky a optoelektroniky. Pro ilustraci uvádíme příklad takového laboratorního řádu:

 • Práce v laboratoři musí být vždy pod dohledem pověřené osoby.

 • Kabáty a větší tašky je nutné odložit na vyhrazené místo.

 • Je zakázáno konzumovat jakékoliv potraviny či nápoje.

 • Je přísně zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, pokud to není součástí měřené úlohy.

 • Před prvním měřením musí každý student projít bezpečnostním školením a to potvrdit podpisem.

 • Součástí školení je informace o umístění jističů elektrické sítě, které v případě nebezpečí vypínají elektrické okruhy v laboratoři.

 • Bez vážného důvodu neodchází student ze svého pracoviště. Nese odpovědnost za stav svého pracoviště a udržuje na něm pořádek.

 • Při měření laboratorní úlohy se student řídí daným postupem práce a bez souhlasu pověřené osoby neprovádí žádné změny v tomto postupu.

 • Elektrické přístroje může student zapnout teprve na pokyn pověřené osoby.

 • Při práci s laserem je zakázáno dívat se přímo do laserového svazku. Funkci laseru kontrolujeme vložením ruky nebo jiného předmětu s matným povrchem do předpokládaného směru laserového svazku.

 • Je nutné dávat pozor také na odrazy laserového svazku od optických prvků, např. čoček nebo vstupních okének detektorů. Na pracovní stůl s laserem nepatří žádné lesklé předměty, např. lahve nebo plechovky.

 • Zapnutý laser se nesmí nechat bez dozoru. Při opuštění pracoviště musí být laser vypnutý.

 • Při práci s lasery vyšších výkonů (např. třídy 3b) je nutné používat ochranné brýle.

 • Malé kousky vláken bez primární ochrany, ale i sní, je třeba odkládat na určené místo.

 • Velkou pozornost je třeba věnovat volným koncům vláken bez primární ochrany, chránit je třeba zejména oči.

 • V případě jakéhokoliv úrazu nebo v jiné kritické situaci je nutné co nejdříve informovat telefonicky pověřenou osobu.

Laboratorní řád je třeba upravit pro konkrétní podmínky v dané laboratoři.