Bezpečnost při práci se zdroji záření

Bezpečnost při práci se zdroji záření

Zdroje záření plní úlohu elektrickooptického převodníku. V optoelektronice a vláknové optice se nejčastěji používají polovodičové zdroje záření – diody LED a polovodičové lasery.

Diody LED jsou zdrojem světla, který z pohledu bezpečnosti práce nepředstavují žádný problém s výjimkou výkonových LED, které jsou charakterizovány vysokými úrovněmi jasu. Světlo je nekoherentní, není soustředěno do jednoho bodu. Použité vlnové délky jsou jak z viditelného spektra, tak z infračerveného světla. Přesto je dobré se hned od začátku učit do svazku světla nedívat a pro případnou kontrolu světla použít ruku nebo podložku.

Z pohledu bezpečnosti práce jsou mnohem náročnější lasery. Práce s lasery s sebou nese možnost ohrožení zdraví laserovým zářením. Současný stav znalostí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s lasery je obsažen v platných právních předpisech. Pro určení nebezpečnosti jednotlivých laserů se používají třídy laserů. Laserová zařízení jsou označena výstražnou tabulkou podle obrázku.

Zařazení laserů do tříd

Maximální přípustná dávka ozáření (MPE - maximum permissible exposure) je úroveň laserového záření, jemuž může být za normálních okolností vystaven člověk, aniž by ozáření na něm zanechalo nepříznivé následky. Úrovně MPE odpovídají maximální úrovni záření, které může být vystaveno oko nebo pokožka bez okamžitého nebo pozdějšího poranění vztahující se k vlnové délce laserového záření, délce impulsu nebo době trvání ozáření, typu ozářené tkáně, dále pro viditelné světlo a infračervené záření v blízké oblasti rozsahu vlnových délek od 400 do 1400 nm také k rozměru obrazu na sítnici.

Pro snadnější orientaci z hlediska nepříznivých účinků na zdraví se laserová zařízení zařazují do tříd podle ČSN EN 60825 - 1:2007. Limit přístupné emise (AEL) je maximální přístupná emise, která je povolena v rámci určité třídy. Přístupná emise je úroveň záření stanovená v daném umístění, s clonami apertur nebo s vymezujícími aperturami; stanovuje se v případech, kdy se předpokládá ozáření lidského těla, její hodnota se porovnává s limitem přístupné emise za účelem stanovení třídy laserového zařízení. AEL jsou odvozeny od MPE.

Laserové zařízení třídy 1 – neumožní během provozu přístup lidské obsluhy k záření přesahujícímu limit přístupné emise třídy 1 pro použitelné vlnové délky a doby trvání vyzařování. Tato zařízení jsou bezpečná během používání, včetně dlouhodobého přímého sledování svazku i v případě sledování pomocí optických pomůcek (oční lupy a dalekohledy). Vztahuje se na celý rozsah vlnových délek. Pohled do svazku viditelného záření může způsobit oslňující optické efekty. Jsou bezpečné za přiměřeně předvídatelných okolností. Patří sem rovněž vysokovýkonové lasery, které jsou zcela zakrytovány tak, že potenciálně nebezpečné záření není během jejich používání přístupné (zapouzdřená laserová zařízení), při otevření krytu se laserové zařízení vypne.

Laserové zařízení třídy 1M – emituje záření v rozsahu vlnových délek od 302,5 nm do 4 000 nm, které neumožní během provozu přístup lidské obsluhy k záření přesahujícímu limit přístupné emise třídy 1 pro použitelné vlnové délky a doby trvání vyzařování v místě, kde se úroveň záření měří. Tato zařízení jsou bezpečná během používání, včetně dlouhodobého přímého sledování svazku nechráněnýma očima. K poškození zraku může dojít následkem ozáření v případě sledování svazku pomocí dvou kategorií optických pomůcek (lupy a dalekohledy) za definovaných podmínek. Pohled do svazku viditelného záření může způsobit oslňující optické efekty.

Laserové zařízení třídy 2 – v rozsahu vlnových délek viditelného záření od 400 nm do 700 nm, které neumožní během provozu přístup lidské obsluhy k záření přesahujícímu limit přístupné emise třídy 2 pro použitelné vlnové délky a doby trvání vyzařování. Tato zařízení jsou bezpečná pro chvilková ozáření, ale mohou být nebezpečná při záměrném pohledu do svazku. Aktivní ochranná reakce, jako zavření očí nebo otočení hlavy, dostatečně chrání oko před nepříznivým působením laserového záření, pokud trvá po dobu max. 0,25 s. Tato doba odpovídá času, za který stačí člověk po zásahu oka intenzivním světlem mrknout a případně odvrátit hlavu. Uživatelé jsou informováni pomocí výstražných štítků, aby se nedívali upřeně do svazku. Chvilkové ozáření může nicméně způsobit oslnění, zábleskovou slepotu a přetrvávající zrakové vjemy, tedy dočasné narušení vidění, což může mít negativní vliv na bezpečnost prováděné práce.

Laserové zařízení třídy 2M – v rozsahu vlnových délek viditelného záření od 400 nm do 700 nm, které neumožní během provozu přístup lidské obsluhy k záření přesahujícímu limit přístupné emise třídy 2 pro použitelné vlnové délky a doby trvání vyzařování. Jsou bezpečná pro krátkodobá ozáření pouze pro oči bez optických pomůcek. Poškození oka může nastat po ozáření s jednou ze dvou kategorií optických pomůcek (oční lupy nebo dalekohledy) za určených podmínek. Chvilkové ozáření nicméně může způsobit oslnění, zábleskovou slepotu a přetrvávající zrakové vjemy, tedy dočasné narušení vidění, což může mít negativní vliv na bezpečnost prováděné práce.

Laserové zařízení třídy 3R – vyzařují záření, které může překročit MPE při přímém sledování uvnitř svazku, ale riziko poškození je ve většině případů relativně nízké, protože AEL pro třídu 3R je pětinásobek AEL pro třídu 2 (viditelné svazky laseru) nebo AEL pro třídu 1 (pro neviditelné svazky). Nebezpečí poškození se zvyšuje s délkou ozáření a ozáření je nebezpečnější pro úmyslné ozáření zraku. Tato zařízení by měla být použita pouze tam, kde je přímý pohled do svazku nepravděpodobný. Chvilkové ozáření ve viditelném vlnovém pásmu záření nicméně může způsobit oslnění, zábleskovou slepotu a přetrvávající zrakové vjemy, tedy dočasné narušení vidění, což může mít negativní vliv na bezpečnost prováděné práce.

Laserové zařízení třídy 3B – jsou běžně při pohledu do svazku nebezpečná, včetně nahodilých krátkodobých ozáření. Sledování difuzních odrazů je běžně bezpečné. Lasery třídy 3B, které dosahují AEL pro tuto třídu, mohou vytvářet malá poškození pokožky a představovat riziko zapálení hořlavých materiálů (v případech, kdy má svazek malý průměr nebo je zaostřen).

Laserové zařízení třídy 4 – umožní přístup lidské obsluhy k laserovému záření překračujícímu limit přístupné emise pro třídu 3B. Pohled do svazku i ozáření pokožky jsou nebezpečné, může být nebezpečné i pozorování rozptýlených odrazů. Tyto lasery představují i nebezpečí vzniku požáru.

Zdroje
  • Autor neznámý. www.bozpinfo.cz [online].[cit.31.10.2014]. Dostupný na WWW:http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/BOZP_lasery110923.castdruha.html

Obrázky 

  • Obr. 1:  Archiv autora
  • Obr. 2:  Archiv autora
  • Obr. 3:  Archiv autora
Obrázek

Obr. 1: Výstražná tabulka "pozor laserové záření"

Obrázek

Obr. 2: Příklad označení měřícího přístroje

Obrázek

Obr. 3: Příklad označení měřícího přístroje