Morfologie, anatomie a fyziologie živočichů

Morfologie, anatomie a fyziologie živočichů

Termín fyziologie byl poprvé použit před více než 400 lety pro označení nauky o projevech živé přírody. Název pochází z řeckých výrazů physis (příroda) a logos (slovo, nauka). V současné době je fyziologie chápána jako věda o základních funkcích živého organismu.

Zkoumáním biologických struktur se zabývá morfologie, tím jak fungují fyziologie. Oddělit tyto dvě biologické disciplíny je téměř nemožné - funkce jsou vždy vázány na nějakou strukturu a naopak popis struktury nebo tvaru by byl o mnoho ochuzen bez znalosti funkce.

Základním stavebním kamenem veškerých organismů na Zemi jsou buňky. Přestože stavbou buňky a funkcemi jejich organel se zabývá buněčná a molekulární biologie, jejich základní znalost je nezbytná pro pochopení řady fyziologických procesů probíhajících na úrovních tkání, orgánů i celého organizmu.

Živá buňka se svým okolím musí komunikovat, přijímat z něj potravu, vracet do něj odpadní látky, vyměňovat teplo, dýchací plyny a také informace. Na živý organismus lze tak pohlížet jako na otevřený systém s rovnovážným, ustáleným vnitřním prostředím - homeostázou.

Existuje vůbec fyziologický rozdíl mezi živočichem a rostlinou? Je ostrá hranice mezi říší živočišnou a rostlinnou?

Porovnání rostlinného a živočišného organismu

Tab. 1: Na úrovni buňky

Ukazatel Živočišná Rostlinná
Povrch cytoplazmatická membrána buněčná stěna + cytoplazmatická membrána
Plastidy NE ANO
Vakuoly NE (trávicí, stažitelná) ANO
Lysozómy ANO NE (zpravidla)
Zásobní látka glykogen škrob
Způsob výživy heterotrofní autotrofní

 

Tab. č. 2: Na úrovni mnohobuněčného organismu

Ukazatel Živočišný Rostlinný
Vyhledávání potravy aktivní pohyb pasivní, na jednom místě
Tvar těla adaptace k aktivnímu příjmu potravy adaptace k příjmu světla
Tvarově a funkčně stejné buňky tkáně pletiva
Syntéza organických látek ztráta schopnosti syntézy některých látek (vitamíny, některé AMK) schopnost syntézy všech látek
Metabolické procesy hlavně extracelulární hlavně intracelulární
Převládající biochemické děje katabolické anabolické
Postavení v potravním řetězci sekundární producenti, konzumenti, rozkladači primární producenti
Zdroje
  • KUBIŠTA, Václav. Fyziologie živočichů. 2. vyd. Praha: SPN, 1977, 144 s.

Obrázky

Opakování

Na úvod této kapitoly si zopakujte stavbu buňky, kterou byste již měli z předchozího studia dobře znát.

Obrázek

Obr. 1: Živočišná buňka

Úkol

Uveď, čím se liší živočišná buňka od buňky rostlinné.

Vhodné i pro základní školy.

Doplňující učivo

Katabolismus - jde o rozkladné procesy, při kterých ze složitých látek vznikají látky jednoduché (katabolity). Energie se při těchto dějích uvolňuje (např. buněčné dýchání). 

Anabolismus - jsou děje, při kterých z látek jednodušších vznikají látky složitější (u živočichů především bílkoviny). Energie se zpravidla spotřebovává. Anabolismus probíhá v rostoucích buňkách. 

AMK - aminokyseliny. Jsou základní stavební jednotkou všech bílkovin (proteinů). Obsahují aminovou (-NH2) a karboxylovou skupinu (-COOH).