Dálkový dohled trasy

Dálkový dohled trasy

Provoz na současných páteřních optických sítích je realizován nejčastěji jako kombinovaný multiplex časový a vlnový. Používané přenosové rychlosti v časovém multiplexu jsou až 40 Gbit/s, ve vlnovém multiplexu jde o provoz na desítkách vlnových délek. Takovéto množství přenášených dat je potřeba velmi dobře chránit. Je třeba chybám a poruchám na trasách v nejlepším případě předcházet. K tomu se dnes používá technika dálkového dohledu trasy. Technika kombinuje použití měřicího přístroje OTDR (měřič zpětného rozptylu) a vlnového multiplexu.

OTDR

Metoda vyhodnocuje časovou závislost optického výkonu zpětně rozptýleného signálu při šíření úzkého optického impulzu optickým vláknem. Výhodou metody je možnost získat informace nejen o celkové hodnotě útlumu, ale také o rozložení útlumu na celé trase. Je možné ji využít také pro identifikaci poruch a pro dálkový dohled trasy. Měřič zpětného rozptylu (OTDR) se stává nejpoužívanějším přístrojem pro instalaci, měření a servis optických sítí.

Schéma metody je zobrazeno na obrázku.

 

Graf profilu trasy naměřený reflektometrem je zobrazen na obrázku.

Obr. 1: Graf profilu trasy naměřený OTDR

Vlnový multiplex

Vlnový multiplex WDM (Wavelength division multiplexing) využívá kapacitu optického média jiným způsobem než časový multiplex TDM. Vlnový multiplex přiřadí každému vstupnímu optickému signálu určitou vlnovou délku a po jednom vlákně pak probíhá přenos všech vstupních signálů současně bez vzájemného ovlivňování. Tuto situaci si lze jednoduše představit například jako dálnici, která využívá více jízdních pruhů, zatímco u TDM se využívá pouze jeden jízdní pruh a větší propustností (přenosu) se dosahuje jen zvýšením maximální povolené rychlosti. Blokové uspořádání systému WDM je na obrázku.

Princip dálkového dohledu trasy

Na dané trase běží normální provoz jako kombinovaný časový a vlnový multiplex. Měřicí přístroj OTDR je do systému připojen jako jedna větev na vlnové délce 1420 nm, která je mimo používané vlnové délky vlnového multiplexu (1525 – 1575 nm). Vyšší vlnová délka je velmi vhodná, má větší citlivost na mikroohyby. To umožňuje vidět i poruchy, které se na provozních vlnových délkách ještě neprojevují. Měřicí přístroj OTDR má v paměti uložený stav trasy po výstavbě a po každém měření je naměřená hodnota porovnávána s hodnotou výchozí. V případě rozdílu je porucha vyhodnocena a operátor dostává informaci o GPS souřadnicích poruchy. Díky systému zálohování tras je možné provoz přesměrovat na náhradní trasu a chybu odstranit. Stejným způsobem lze také odhalit nežádoucí odběr dat.

Zdroje

Obrázky:

  • Obr. 1: Archiv autora
  • Obr. 2: Archiv autora

 

Obrázek

Obr. 2: OTDR s naměřenou reálnou trasou