Organizace pracovních registrů a paměti RAM mikrořadičů AVR

Organizace pracovních registrů mikrořadičů a paměti RAM mikrořadičů AVR

 

Obr. 1: Organizace paměti RAM mikrořadiče AVR

 

Registrové pole (Register file) mikrořadičů AVR

Je tvořeno skupinou 32 registrů o délce 8-bitů. Umístění těchto registrů je v paměti SRAM mikrořadiče na jejím začátku adresovaného prostoru. Obsazení adres odpovídá hodnotám od 0x00 do 0x1F. Tyto registry jsou číselně rozlišeny, když regostr R0 je umístěný na adrese 0x00 a nejvyšší registr R31 je umístěný na adrese 0x1F. Registrové pole pracovních registrů má přímý přístup k aritmeticko-logické jednotce mikrořadiče. Toto uspořádání značně zjednodušuje algoritmizaci programu, což v konečném důsledku vede k rychlejšímu zpracování instrukcí mikrořadičem.

Vstupně/výstupní registry (I/O Memory)

Jedná se o pole speciálních funkčních registrů, které ovládají vestavěné periferie a řídí činnost mikrořadiče. Pro tyto registry je vymezený prostor o velikosti 64 adres, a to v rozsahu od 0x20 do 0x5F.

Tab. 1: I/O pracovních registrů

  Registr            Dtručný popis funkce
SREG Stavový registr
SPL Ukazatel zásobníku dolní byte
SPH Ukazatel zásobníku horní byte
TIMSK Maskování přerušení čítačů/časovačů
TIFR Příznaky přerušení čítačů/časovačů
MCUCR Řídící registr mikrořadiče
MCUCSR Obecný řídící/ stavový registr mokrořadiče
TCCR0 Řídící registr čítače/časovače 0
TCNT0 Obsah čítače/časovače 0
OCR0 Komparační registr čítače/časovače 0
ASSR Stavový registr asynchronního režimu (čítače/časovače 2)
TCCR1A Řídící  registr A čítače/časovače 1
TCCR1B Řídící  registr B čítače/časovače 1
TCNT1L Obsah čítače/časovače 1 dolní byte
TCNT1H Obsah čítače/časovače 1 horní byte
OCR1AL Komparační registr A čítače/časovače 1 dolní byte
OCR1AH Komparační registr A čítače/časovače 1 horní byte
OCR1BL Komparační registr B čítače/časovače 1 dolní byte
OCR1BH Komparační registr B čítače/časovače 1 horní byte
ICR1L Záchytný registr čítače/časovače 1 dolní byte
ICR1H Záchytný registr čítače/časovače 1 horní byte
TCCR2 Řídící registr čítače/časovače 2
TCNT2 Obsah čítače/časovače 2
OCR2 Komparační registr čítače/časovače 2
OCDR Komunikační registr pro podporu ladění přímo na čipu
WDTCR Řídící registr WDT
SFIOR Registr speciálních funkcí pro vstupy a výstupy
EEARL Adresový registr EEPROM dolní byte
EEARH Adresový registr EEPROM horní byte
EEDR Datový registr EEPROM
EECR Řídící registr EEPROM
SPDR Datový registr SPI
SPSR Stavový registr SPI
SPCR Řídící registr SPI
OSCCAL Registr pro kalibraci vnitřního oscilátoru RC
ACSR Řídící a stavový registr analogového komparátoru
ADMUX Řídící registr multiplexeru A/D převodníku
ADCSRA Řídící a stavový registr A/D převodníku
ADCL Datový registr A/D převodníku dolní byte
ADCH Datový registr A/D převodníku horní byte
TWCR Řídící registr TWI rozhraní
TWDR Datový registr TWI rozhraní
TWAR Adresový registr TWI rozhraní
TWSR Stavový registr TWI rozhraní
TWBR Registr přenosové rychlosti TWI rozhraní
GICR Řídící registr přerušovacího systému
GIFR Stavový registr přerušovacího systému
SPMCR Řídící registr pro zápis do programové paměti FLASCH
UDR Datový registr USART
UCSRA Řídící/stavový registr A USART
UCSRB Řídící/stavový registr B USART
UCSRC Řídící/stavový registr C USART
UBBRL Registr přenosové rychlosti USART dolní byte
UBBRH Registr přenosové rychlosti USART horní byte
PORTA Výstupní datový registr portu A
DDRA Směrový registr portu A
PINA Vstupní datový registr portu A
PORTB Výstupní datový registr portu B
DDRB Směrový registr portu B
PINB Vstupní datový registr portu B
PORTC Výstupní datový registr portu C
DDRC Směrový registr portu C
PINC Vstupní datový registr portu C
PORTD Výstupní datový registr portu D
DDRD Směrový registr portu D
PIND Vstupní datový registr portu D

 

 

Interní datová paměť SRAM

Slouží k ukládání dat nad rámec úložné kapacity pole pracovních registrů. Nejvyšší pracovní oblast datové paměti může být vyhrazena pro funkci zásobníku. Adresní prostor je vyhrazený od adresy 0x60.

 

Zdroje
  • HRBÁČEK, Jiří. Komunikace mikrokontroléru s okolím. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 1999, 159 s. ISBN 80-86056-42-21.
  • MATOUŠEK, David. Práce s mikrokontroléry ATMEL AVR ATmega16. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2006, 319 s. μC. ISBN 80-730-0174-8.
  • VÁŇA, Vladimír. Mikrokontroléry ATMEL AVR: programování v jazyce C : popis a práce ve vývojovém prostředí CodeVisionAVR C. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2003, 215 s. ISBN 80-730-0102-0.

Obrázky a tabulky

  • Obr. 1: [online]. [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: http://www.atmel.com/images/doc2503.pdf
  • Tab. 1: [online]. [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: http://www.atmel.com/images/doc2503.pdf
Zapamatuj si

Mikrořadiče  AVR mají paměť RAM rozdělenou na:

  • pole pracovních registrů, které jsou označené od R0 do R31;
  • pole speciálních funkčních registrů (též označovaných Input/Output), pro které je v paněti RAM vyčleněno 64 adres ( tj. 0x3F);
  • od absolutní adresy  0x0060 je pole interní datové paměti SRAM.