Základní logické funkce

Základní logické funkce

Mezi základní instrukce pracující s logickými hodnotami patří kontakty a cívky.

Obecně lze kontakty považovat za vstupy. Cívky potom reprezentují výstupy.

Pod pojmy kontakt, resp. cívka si tedy nelze představit pouze elektrotechnické prvky ve smyslu tlačítek, přepínačů, resp. navinutých cívek, relé, apod.

Funkci konkrétních instrukcí lze potom velmi přehledně znázornit pomocí tzv. časových diagramů.

Kontakty

Vhodným uspořádáním různých typů kontaktů (sériově nebo paralelně) lze vytvořit logické operace jako např. OR, AND, NOR, NAND apod. Toho lze využít při procesu rozhodování o vystavení logického signálu na základě vstupních logických hodnot přivedených na vstupy PLC, např. ze snímačů umístěných ve výrobním provozu.

V programovém prostředí rozlišujeme několik základních druhů kontaktů.

Spínací kontakt (Normally Open)

Po přivedení signálu sepne, a to na dobu, kdy se adresovaný vstup na PLC (I0.0) nachází v logické jedničce. Je-li za touto instrukcí zařazena cívka, bude její hodnota totožná s hodnotou na vstupu.

 

obrazek

Obr. 1: Časový diagram instrukce spínacího kontaktu

 

Rozpínací kontakt (Normally Closed)

Po přivedení signálu rozepne, a to na dobu, kdy se vstup I0.0 na PLC nachází v logické jedničce. Jedná se tedy o rozpínací kontakt, kterým je možné realizovat logickou negaci NOT.

obrazek

Obr. 2: Časový diagram instrukce rozpínacího kontaktu

 

Kontakt NOT (Not)

Vykonává funkci negace logického stavobrazek

Obr. 3: Časový diagram instrukce kontaktu NOT

 

Hranové (okamžité) spínače

Rozlišujeme tzv. pozitivní P, resp. negativní N podle toho, zda reagují na vzestupnou, resp. sestupnou hranu přivedeného signálu.

V obou případech však zůstávají sepnuté po dobu skenovací periody !obrazek

Obr. 4: Časový diagram instrukce pozitivního hranového spínače P

obrazek

Obr. 5: Časový diagram instrukce negativního hranového spínače N

 

Cívky

Jak již bylo řečeno v úvodu, cívky v programu představují výstupy. Opět máme k dispozici několik typů.

Standardní (Output)

Stav sepnutí výstupního bitu Q0.0 na PLC je reflektován logickou hodnotou na vstupu.obrazek

Obr. 6: Časový diagram instrukce standardní cívky

 

Cívky typu SET-RESET (Set, Reset)

Adresovaný výstup Q0.0 ponechá v logické jedničce i po skončení zapínacího pulzu. Je tedy sepnutá až do okamžiku sepnutí resetovací cívky, která se musí v programu nacházet.

Cívky SET a RESET musí mít zadanou stejnou adresu (proměnnou) !!!

V některých programových prostředích je možné u cívky typu SET, resp. RESET nastavit počet bitů N, které se mají vystavit do logické 1 , resp. vynulovat do logické 0 (počítají se přitom od specifikované adresy bitu).

obrazek

Obr. 7: Časový diagram instrukcí cívek SET, RESET

 

Zdroje

Obrázky

Opakování

Popište, k čemu slouží instrukce "kontakt"?

Popište, k čemu slouží instrukce "cívka"?

Jaký mají význam cívky typu set a reset?

Jaký mají význam hranové spínače?

Doplňující učivo

Mezi základní logické funkce patří logický součet OR a logický součin AND. Ke specifikaci jejich funkce se sestavují tzv. pravdivostní tabulky.

Obr. 8: Pravdivostní tabulka logického součtu

Obr. 9: Pravdivostní tabulka logického součinu

Při tvorbě řídících programů lze tyto logické funkce využít jako rozhodovací úroveň pro vystavení výstupů PLC, které ovládá spuštění výrobního stroje, dopravníku, manipulátoru a jiná zařízení.

Jako příklad uveďme zajištění spuštění výrobního lisu či bucharu. Z hlediska bezpečnosti je nutné, aby obsluha při provozu nestála v blízkosti pracovního prostoru. To zajistíme např. umístěním šlapacího pedálu v dostatečné vzdálenosti od stroje. Pro spuštění lisu je dále nutné zmáčknutí ovládacího tlačítka.

Obr. 10: Pneumatický buchar

Z výše uvedených pravdivostních tabulek je patrné využití logické funkce AND, kdy vstupy X a Y prezentují spouštěcí prvky (pedál a tlačítko). Pokud tedy nedojde k jejich současnému sepnutí, stroj se neuvede do chodu.

Tuto logiku v reléových schématech vytvoříme pomocí dvou sériově zapojených spínačů.