Paměťové funkce

Paměťové funkce

Paměťové funkce se používají k uchování stavu, který byl vyvolán krátkým časovým úsekem, např. impulsem z tlačítkového ovládání. Zaznamenání takového stavu může být trvalé nebo jen dočasné.

Mezi základní paměťové funkce patří klopné obvody, které můžeme realizovat kombinačním zapojením jednoduchých logických funkcí AND, OR, NOT s využitím zpětné vazby.

Instrukce mají dva bitové vstupy označované jako S – set a R- reset. Výstup samozřejmě také nabývá pouze logické úrovně jedna nebo nula – datový typ BOOL. Bitový výstup je adresován na paměťové místo M“byte“.“bit“.

Podle toho, zda je dominantní Set nebo Reset, rozlišujeme:

  • klopný obvod RS

  • klopný obvod SR

Instrukce RS klopný obvod

Jedná se o blokovací funkce RS klopného obvodu, ve kterém je dominantní Reset.

Z časového průběhu znázorněného na obrázku níže vidíme, že k vystavení výstupu do logické jedničky dochází při vzestupné hraně na vstupu Set. Výstup se vrací do logické nuly až s náběžnou hranou na vstupu Reset. Jestliže se signály Set a Reset nachází v logické jedničce, bude výstup nabývat logickou nulu (dominuje Reset).

Obr. 1: Časový diagram RS klopného obvodu

 

Instrukce SR klopný obvod

Jedná se o funkce RS klopného obvodu, ve kterém je dominantní Set.

Z časového diagramu znázorněného níže vidíme opět vystavení logické jedničky na výstupu s náběžnou hranou na vstupu Set. Pokud však mají signály Set a Reset logickou jedničku, bude se i výstup nacházet v logické jedničce (dominuje Set).

Obr. 2: Časový diagram SR klopného obvodu

 

Příklad

V následujícím příkladu máme rozhodnout o dobrém či vadném výrobku. Může se jednat např. o kontrolu vyrobených drážek, otvorů a jiných prvků na tělese, které bude použitý senzor schopen detekovat. V našem případě je dobrý výrobek charakterizován třemi pulsy z reflexního senzoru, které jsou generovány na základě odrazů od hran drážek.

Tyto pulsy jsou čítány čítačem C255.

Rozhodnutí o dobrém výrobku je podmíněno počtem pulzů ze senzoru, jejichž hodnota je rovna třem. Výsledek je zapsán do paměti M0.1. Na adrese I0.2 dostáváme impuls od senzoru na konci dopravníku, na jehož základě víme, že již obrobek není na páse.

obrazek

Obr. 3: Rozhodnutí o počtu otvorů pomocí komparátoru "rovná se"

Rozhodnutí o vadném výrobku je podmíněno počtem pulzů ze senzoru v případě, že se nerovná třem. Výsledek je zapsán do paměti M0.2. Na vstup Reset je opět adresován senzor na konci dopravníku.

obrazek

Obr. 4: Rozhodnutí o počtu otvorů pomocí dvou komparátorů "větší/menší nebo rovno"

V okamžiku, kdy obrobek projde koncovou světelnou závorou S1, již podle bitu v paměti M0.1 a M0.2 víme, zda je obrobek dobrý nebo vadný. Podle toho se bude řízení procesu dále odvíjet.

 

Zdroje

Obrázky

  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Miroslav Opl

Videa

  • Archiv autora
Praktická ukázka

V hlavním textu je popsán příklad vyhodnocení dobrého a vadného výrobku na základě počtu vyhodnocených impulsů.

Následující videoukázka tuto úlohu prezentuje. Kontrolovaný výrobek má tvar "U" se dvěma výřezy, čímž je dosaženo tří odrazných ploch. Správný výrobek je tedy charakterizován právě třemi impulsy. Vadný výrobek je na jedné straně simulován přelepením výřezu páskou.

Obr. 5: Kontrolovaný výrobek

Pro detekci výřezů byl použit optický reflexní senzor od firmy IFM, který je připojen na digitální vstup PLC automatu.

Obr. 6: Optický senzor

Úloha je rovněž doplněna automatickým spuštěním dopravníkového pásu, při vložení objektu před indukční senzor od firmy Balluff.

Obr. 7: Indukční senzor

Celá úloha je sestavena ze stavebnice LEGO a doplněna potřebnými senzory a elektronikou, jako je např. napájecí zdroj, regulátory otáček použitých stejnosměrných motorků aj.

Obr. 8: Sestavená úloha třídičky s dopravníkovými pásy

Druhý dopravníkový pás mění směr pohybu podle toho, zda je výrobek dobrý nebo špatný. Vadné výrobky tak budou dopraveny do krabice nalevo (první případ na ukázce) a dobré výrobky do krabice napravo (druhý případ).

 

This div will be replaced by the JW Player.

Třídička dobrých a vadných výrobků ze stavebnice LEGO