Časovače

Časovače

Časovače představují významnou instrukci pro načasování sledu vykonávaných částí programu.

Hodnota časovače a jeho výstup jsou aktualizovány jednou za cyklus PLC tak, aby byla hodnota časovače konstantní během celého jednoho cyklu zpracování programu (skenovací periody).

U časovačů je nutné zadat jejich označení ve tvaru Txx, kde xx představuje číslo časovače.

U některých výrobců je možné časovačům nastavit rozlišení, např. 1ms, 10ms a 100ms. Vynásobením hodnoty rozlišení s definovanou hodnotou přednastaveného času PT (Preset Time) dostáváme výsledné zpožděné zapnutí (TON) nebo zpožděné vypnutí (TOF).

Obr. 1: Nastavení rozlišení časovače TON

TON

Časovač označovaný jako TON (Timer On) slouží k časování do zapnutí. Po uplynutí nastaveného času tedy dojde k vystavení jeho výstupu do logické jedničky. Z časového diagramu je dále patrné, že je pro časování nutné trvalé vystavení logické jedničky na jeho vstupu IN.

Obr. 2: Instrukce časovače TON a časový diagram

Na následujícím obrázku vidíme příklad zpožděného zapnutí výstupu Q0.0 časovačem T37. Zpoždění je dáno vynásobením:

tON = 20 ∙ 100 = 2000ms =2s.

 

Obr. 3: Zpožděné sepnutí výstupu

 

TOF

Časovač označovaný jako TOF (Timer Off) slouží k časování do vypnutí. Z časového digramu je patrné, že se jeho výstup nachází v logické jedničce, a to až do okamžiku uplynutí stanovené doby.

Časování je na rozdíl od časovače TON zahájeno až při sestupné hraně logického signálu, přivedeného na jeho vstup IN.

Obr. 4: Instrukce časovače TOF a časový diagram

Příklad

Na následujícím příkladu si ukážeme práci časovačů podrobněji. Máme sestavit program pro generování periodického obdélníkového signálu s frekvencí 0,5Hz. Vyjdeme ze známého zapojení astabilního klopného obvodu (JAKO). Časovou konstantu nabíjení a vybíjení kondenzátoru τ však bude nahrazovat instrukce časovače a připojené diody LED do kolektoru tranzistoru nahradíme instrukcí cívky.

Obr. 5: Astabilní KO realizovaný tranzistory

V programu musíme zajistit, aby nenastal stav, kdy budou oba výstupy sepnuty zároveň.

Obr. 6: Program astabilního KO v programovém prostředí STEP 7 – Micro/WIN firmy Siemens

 

Zdroje

Obrázky

  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Miroslav Opl

Videa

  • Archiv autora
Opakování

K čemu slouží instrukce časovače?

Co rozumíte pod označením instrukce časovače TON a TOF?

V jakém případě dojde k vystavení logického signálu časovače TON a TOF?

Praktická ukázka

Následující video ukazuje funkci astabilního klopného obvodu (AKO) vytvořeného pomocí dvou časovačů TON.

Obr. 7: Pohled na pracoviště s vyvedenými I/O

This div will be replaced by the JW Player.

Astabilní klopný obvod