Čítače

Čítače

Čítače slouží k počítání impulsů signálů (nižších kmitočtů než u čítačů hardwarových) zpracovávaných v programu.

U čítačů je nutné zadat jejich označení ve tvaru Cxx, kde xx představuje číslo čítače.

CTU

V případě čítače nahoru, označovaného jako CTU (Counter Up), dojde s každou náběžnou hranou vstupního pulsu ke zvýšení jeho hodnoty o jedničku.

U těchto čítačů tedy nastavujeme hodnotu PV (Preset Value), které má být dosaženo. Bude-li hodnota čítače rovna nebo větší jako PV, dojde k vystavení jeho výstupu do logické jedničky.

Pro vymazání aktuální hodnoty čítače a tím i návrat výstupu do logické nuly je použit resetovací bit R (Reset).

Obr. 1: Instrukce čítače CTU a časový diagram

CTD

Čítač dolů CTD (Counter Down) pracuje podobně jako čítač CTU, jen s tím rozdílem, že s každou náběžnou hranou vstupního pulsu dojde ke snížení hodnoty čítače o jedničku.

Z časového digramu je potom patrné, že k vystavení výstupu čítače CTD dojde při dosažení jeho hodnoty rovné nule.

I u tohoto čítače je nutné nastavit požadovanou hodnotu PV. Pro odečet je však nutné tuto hodnotu ztotožnit s hodnotou čítače. K tomu slouží bit označovaný LD (Load).

Obr. 2: Instrukce čítače CTD a časový diagram

CTUD

Třetím často používaným typem čítačů je CTUD, tedy čítač kombinující obě předešlé instrukce pro čítání nahoru i dolů.

Aktuální hodnota se mění podle toho, na který ze vstupů CU nebo CD přivádíme signál. Je ovšem nutné si uvědomit, že hodnota čítače vzroste při náběžné hraně přivedené na CU a sníží se s hranou sestupnou přivedenou na CD.

Je-li hodnota čítače větší nebo rovna hodnotě nastavené PV, dojde k vystavení logické jedničky na jeho výstupu.

Obr. 3: Instrukce čítače CTUD a časový diagram

Příklad

Následující jednoduchý příklad ukazuje použití čítače CTU, kdy po načítání tří náběžných hran pulsů přivedených na adresu I0.0 dojde k vystavení výstupu adresovaného na port PLC Q0.0.

Obdobným způsobem tak lze čítač použít např. pro počítání výrobků na dopravníkovém pásu. V takovém případě by bylo na vstupu I0.0 fyzicky připojeno čidlo, detekující výrobky.

Obr. 4: Instrukce čítače CTUD a časový diagram

 

Zdroje

Obrázky

  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Miroslav Opl

Videa

  • Archiv autora
Opakování

K čemu slouží instrukce čítače?

Co rozumíte pod označením instrukce čítače CTU a CTD?

Za jakých podmínek dojde k vystavení výstupního signálu čítače CTU a CTD?

Praktická ukázka

Následující videoukázka prezentuje činnost čítače CTU. Jeho aktuální hodnota je zobrazena pomocí sedmisegmentového displeje. Čítané pulsy jsou vystavovány pomocí tlačítka, adresovaného na spínací kontakt, umístěného na vstupu CU. Druhé tlačítko má kontakt adresován na vstup R a slouží k resetování čítače.

Pro správné zobrazení číslic na sedmisegmentovém displeji slouží instrukce konverze SEG. Číslo specifikované na vstupu IN je konvertováno na jednotlivé bity příslušející konkrétnímu segmentu.

Obr. 5: Instrukce konverze SEG

Obr. 6: Úloha se sedmisegmentovým displejem

This div will be replaced by the JW Player.

Funkce čítače CTU