Řízení využití parkoviště - program. relé Moeller

Řízení využití parkoviště - programovatelné relé firmy Moeller

V následující lekci si ukážeme, že ne vždy je pro takto jednoduché úlohy nutné pořizovat nákladné řídicí systémy.

Programovatelná relé umožňují stejně jako PLC zápis programu pomocí reléových schémat prostřednictvím softwarového nástroje.

Zadání a situační náčrtek

Jedná se o úlohu řízení povolení vjezdu na parkoviště, jsou-li na něm ještě volná místa k stání. V programu vyřešíme indikaci zaplnění parkoviště a poruchy závory a také umožníme manuální zvednutí závory z vrátnice a nulování čítače aut.

Situace řešení parkoviště je patrná z následujícího obrázku.

Obr. 1: Situační schéma parkoviště

Povolený vjezd na parkoviště (otevření závory) bude dán třemi podmínkami:

  • vystavením pulsu, trvajícího alespoň 2s, na jeden z logických vstupů reprezentující přiložení platné čipové karty

  • volné parkovací místo

  • závora nemá poruchu

 

Závora se poté zvedne na dobu 5s. Dále je nutné zajistit počítání vjíždějících a vyjíždějících vozidel, přičemž volná místa a plně obsazené parkoviště budou signalizována pomocí LED, resp. logického výstupu – zelná = „VOLNO“, červená = „OBSAZENO“.

Maximální kapacita parkoviště bude nastavena na hodnotu 10.

Nutné je také umožnit vynulování čítače a zvednutí závory kdykoliv ručním tlačítkem z vrátnice.

Porucha závory bude signalizována blikáním LED.

Otevření závory

Ke zvednutí závory Q1 má dojít jen v případě přiložení čipové karty k terminálu na dobu delší než t1 = 2s. Závora je potom zvednutá po dobu t2 = 6s a samočinně se vrátí dolů. K tomu využijeme časové relé TT1 se zpožděným přítahem i odpadem.

K paralelnímu spojení terminálů na vjezdu I3/výjezdu I2 doplníme ještě tlačítko z vrátnice I6.

Obr. 2: Logika pro otevření závory

Čítání aut

Aby bylo možné určit skutečný počet aut na parkovišti (ne pouze čítat otevření závory), je nutné do série s kontaktem Q1 zařadit kontakt indukční smyčky. Takto vytvořený logický člen AND nám zajistí přičtení/odečtení aut pouze při splnění těchto dvou podmínek.

Zvedne-li se tedy závora, ale auto neprojede, hodnota čítače se nezmění.

Negovaný kontakt C1 je rozpojený, pokud je parkoviště zaplněné. Nedojde tedy k přičtení hodnoty vjezdovým terminálem.

Obr. 3: Použití čítače aut

Indikaci volného místa k stání provedeme pomocí LED na výstupu Q3, zaplněné parkoviště potom bude signalizovat výstup Q2.

Signalizaci vztáhneme ke stavu čítače, tedy splnění podmínky C: = SP → C1 v logické jedničce.

Obr. 4: Signalizace volného a obsazeného parkoviště

Pro vystavení výchozího stavu je nutné čítač nulovat. To zajistíme spínačem I5, kterým sepneme výstup RC1.

Obr. 5: Mazání čítače aut

Porucha závory

Porucha závory bude indikována LED na výstupu Q4. Její blikání jednoduše zajistíme časovým relé TT2 s nastavenou funkcí multivibrátoru. Střídu signálu pro rozsvěcení signálky nastavíme na 50% → stejná hodnota času logické jedničky i logické nuly, např. t1 = t2 = 1sekunda.

Obr. 6: Signalizace poruchy závory

Časový diagram

Některé softwarové prostředky umožňují zobrazit stavy, resp. aktuální hodnoty proměnných v časových diagramech.

Časové diagramy získané pomocí funkce „Osciloskop“ mají počátek vpravo.

Z prvního řádku je patrný spínací impuls na terminálu delší než 2s. Dokud je na terminálu vystavena logická jednička, časovač TT1 nezačne časovat do vypnutí, tedy závora je stále otevřená. Tuto skutečnost by bylo vhodné v programu dále ošetřit.

Na druhém řádku se již závora otevírá. Je zde zachycen okamžik, kdy jsou na prvním a druhém řádku logické jedničky. Je to v podstatě doba, kdy je k terminálu ještě přiložena karta, ale závora se již otevírá (vjezd je již povolen).

Na třetím řádku je zachycen průjezd indukční smyčkou.

Jelikož je doba do zavření závory pro zobrazení příliš dlouhá, není zde návrat výstupu Q1 do logické nuly zaznamenán.

Obr. 7: Zobrazení stavů

 

Zdroje

Obrázky

Zamysli se

Zamysli se nad možnou vzniklou situací, kdy se auto po vjezdu, resp. výjezdu zastaví na indukční smyčce.

Jaké to bude mít následky?

Doplňující učivo

Jistě každý z nás již někdy řešil potřebu sepnutí spotřebičů v daný časový okamžik. Za tímto účelem se používají časová relé.

Z uvedeného příkladu v hlavním textu je patrné, že tuto funkci mohou zastávat i programovatelná relé, a to s využitím časovačů.

Spínací hodiny se potom používají k opakovanému sepnutí spotřebičů v nastaveném intervalu,tzv. denním programu. Moderní provedení disponuje množstvím rozličných funkcí a
časových rozsahů zvyšujících komfort ovládání. Široké použití najdou v domovních, ale i průmyslových aplikacích.

Obr. 8: Spínací hodiny Talento 371 v provedení mini firmy OEZ

Nastavit lze např. sepnutí topení každý pracovní den od 6:00 do 8:00 a v odpoledních hodinách od 15:00 do 20:00. Pro víkend lze potom nastavit jiné časové intervaly. Většina provedení programovatelných relé zvládne i tuto funkci spínacích hodin.