Kroužkovci

Kmen: KROUŽKOVCI (Annelida)

Kroužkovci jsou mořští, sladkovodní a druhotně suchozemští živočichové červovitého vzhledu. Jejich tělo je stejnocenně článkované (homonomní segmentace). Tělní dutinou je coelom složený z párových váčků v každém článku. Mají poměrně dobrou regenerační schopnost. Je známo asi 17 tisíc druhů.

Charakteristika:

 • živočichové se třemi zárodečnými listy:

  • ektoderm - na povrchu těla

  • entoderm - stěna střeva

  • mezoderm - tvoří (ohraničuje) coelomové váčky

 • na povrchu těla jednovrstevná pokožka

  • bohatě prokrvená (někdy i dýchací funkce)

  • tenká kutikula (slizové žlázky)

  • deriváty pokožky jsou chitinózní štětiny

Stavba těla:

 • tělo zpravidla válcovité, k oběma koncům zúžené

 • články mají shodný vzhled (odlišný první a poslední článek)

 • články odděleny vnitřními blanitými přepážkami (dissepimenty)

 • v každém článku se objevuje (mimo okrajové články):

  • pár coelomových váčků (tvořené mezodermem)

  • pár nervových zauzlin

  • pár matenefridií (VS)

 • celým tělem prostupuje: např. cévní a trávicí soustava

obrazek

Obr. 1: Stavba těla žížaly

Svalová soustava:

 • podkožní svalový vak = kožně svalový vak (pod pokožkou)

 • tvořený hladkou svalovinou (2 vrstvy - okružní a podélná - oporný hydroskelet)

Dýchací soustava (DS):

 • celým povrchem těla (máloštětinatci, pijavice)

 • žábry (mnohoštětinatci)

Cévní soustava (CS):

 • uzavřená

 • dvě podélné cévy (navzájem spojeny řadou okružních cév):

  • hřbetní céva = funkce srdce (rytmické stahy), krev proudí dopředu

  • břišní céva - krev proudí dozadu

Vylučovací soustava (VS):

 • metanefridie = obrvená nálevka a odvodný kanálek (ten prostupuje do následujícího tělního článku a pak ústí na povrch těla)

  • každém článku pár metanefridií

Nervová soustava (NS):

 • gangliová (uzlinová) žebříčkovitého typu

  • v každém článku 1 pár nervových uzlin (ganglií)

  • nervovými spojkami propojeny příčně i podélně

 • největší zauzliny se nacházejí v přední části těla:

  • párová nadhltanová zauzlina („mozek“) a párová podhltanová zauzlina, spojeno obhltanovým prstencem

 • NS je vedena na břišní straně těla

Rozmnožování:

 • gonochoris (mnohoštětinatci) i hermafroditi (např. žížala)

 • vývin přímý (sladkovodní a suchozemští, např. žížala)

 • nepřímý (mořští, mnohoštětinatci, larva = trochofora)

Systém:

 • třída: MNOHOŠTĚTINATCI

 • třída: OPASKOVCI

  • podtřída: MÁLOŠTĚTINATCI

  • podtřída: PIJAVICE

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

FELLNEROVÁ, Ivana. Výukový materiál zpracovaný v rámci Projektu „Aktivní začlenění SŠ pedagogů do tvorby a využití multimediálních výukových programů ve výuce biologie“ CZ.04.1.03/3.2.15.2/0270. Zdroj: http://atraktivnibiologie.upol.cz/

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6. 

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: Stavba těla žížaly. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://82.114.195.35:90/Vyuka/Ka%C4%8D%C3%ADrkov%C3%A1%20Jarmila/Materi%C3%A1ly%20k%20v%C3%BDuce/2.ro%C4%8Dn%C3%ADk/07%20Krou%C5%BEkovci/stavba%20%C5%BE%C3%AD%C5%BEaly.jpg

Obr. 2. Metanefride. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200207%20krouzkovci/Obr.%20020702.metanefridie_zmensenina.jpg

Obr. 3: Larva trochofora. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200207%20krouzkovci/Obr.%20020703.trochofora_zmensenina.jpg

Dílčí lekce
Přílohy
KROUZKOVCI.pdf Stáhnout
Kontrolní otázka

Vylučovacím orgánem jsou:

a) protonefridie

b) metanefridie

c) postranní lišty

Doplňující učivo

Obr. 2. Metanefride

Doplňující učivo

Mnohoštětinatci mají vývoj nepřímý, přes larvu - trochofora. Jedná se o plovoucí larvu se dvěma věnci brv po obvodu.

http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200207%20krouzkovci/Obr.%20020703.trochofora_zmensenina.jpg

Obr. 3: Larva trochofora