Základní pojmy

      Výkresem předepsané rozměry jsou ve skutečnosti pouze teoretické. Při výrobě součástí vznikají nepřesnosti způsobené zvolenou technologií výroby, vlastním procesem výroby a lidským faktorem. Skutečný rozměr součásti se od ideálního odlišuje v určitých mezích. Předepisování mezí, a tím i přesnosti, s jakou mají být součásti vyrobeny, se provádí tolerováním.

Terminologie

Netolerované rozměry – ty jsou u strojní součásti zastoupeny nejčastěji, je nutno je vyrobit s určitou přesností. Dovolené odchylky rozměrů u neobrobených ploch odlitků a výkovků jsou stanoveny zvláštními normami.

Tolerování – je vymezení povolené nepřesnosti jednotlivých rozměrů součástí číselně, nebo toleranční značkou.

Lícování (uložení) – je vzájemný vztah dvou součástí, které jsou uloženy s vůlí, nebo s přesahem (nalisované). Lícováním zajišťujeme, aby náhradní díly plnily stejnou funkci jako původní (originální) součásti, i když budou vyráběny jiným výrobcem.

Rozměr – číslo vyjadřující ve zvolených jednotkách velikost určité délky. Rozměr zapsaný na výkresu se nazývá kóta.

Skutečný rozměr – rozměr naměřený s dovolenou nepřesností na hotové součásti.

Horní mezní rozměr – největší dovolený rozměr (HMR, hmr).

Dolní mezní rozměr – nejmenší dovolený rozměr (DMR, dmr).

Jmenovitý rozměr – rozměr, ke kterému se vztahují oba mezní rozměry. Na výkresu je předepsán kótou (JR, jr).

Mezní úchylky – rozdíl mezi horním mezním rozměrem a jmenovitým rozměrem, popřípadě rozdíl mezi dolním mezním rozměrem a horním mezním rozměrem.

es – horní mezní úchylka hřídele

ei – dolní mezní úchylka hřídele

ES – horní mezní úchylka díry

EI – dolní mezní úchylka díry

Tolerance – rozdíl mezi HMR (hmr) a DMR (dmr), nebo také algebraický rozdíl mezi horní a dolní mezní úchylkou (T,t).

T = HMR – DMR

t = hmr – dmr    Tolerance je vždy kladné číslo !

Nulová čára – výchozí (základní) čára určená ke grafickému znázornění se nazývá nulová čára (NČ). Je to přímka, která přísluší jednomu konci jmenovitého rozměru. Obvykle ji kreslíme ve vodorovné poloze. Kladné úchylky zobrazujeme nad NČ, záporné pod ní.

Tolerování délkových a úhlových rozměrů

Tolerování je předepsání rozměrů v určitých mezích. Tolerování klade zvýšené nároky na výrobu, a proto je účelné tolerovat pouze rozměry funkční. Neopodstatněně vysoké požadavky na přesnost součástí znamenají i výrazné zvýšení nákladů na jejich výrobu. Znalost tolerování je základem pro tvorbu výkresové dokumentace, která popisuje nejen geometrii součásti, ale je současně podkladem pro volbu vhodné technologie výroby.

1. Všeobecné tolerance

Všechny rozměry, které nejsou na výkrese konkrétně tolerovány, musí zůstat v určitých mezích. Norma ČSN ISO 2768-1 rozděluje hodnoty všeobecných tolerancí do čtyř tříd přesnosti:

 • Jemná – f
 • Střední – m
 • Hrubá – c
 • Velmi hrubá – v
 

Tab. 1: Nepředepsané mezní úchylky délkových rozměrů.

Tab. 2: Nepředepsané mezní úchylky zkosení a zaoblení hran.

Tab. 3: Nepředespané mezní úchylky úhlových rozměrů.

2. Předepsané tolerance

U funkčních rozměrů součástí, kde je nutné dodržet při výrobě větší přesnost, je nutné předepsat konkrétní tolerance na výkresech pomocí:

 • mezních úchylek
 • mezních rozměrů
 • tolerančních značek

Mezní úchylky jsou číselně vyjádřené hodnoty zapisované těsně za jmenovitým rozměrem, které definují maximální dovolenou nepřesnost výroby součásti.

 

Mezní úchylky délkových rozměrů – zápis mezních úchylek

 •  zápis souměrných mezních úchylek obr.a)
 •  zápis úchylek, pokud je jedna mez nulová obr.b)
 •  zápis úchylek nesouměrných, kladných nebo záporných obr.c)

 

Obr. 2: Mezní úchylky délkových rozměrů – zápis mezních úchylek

 

Mezní úchylky délkových rozměrů zápis mezních rozměrů

 • omezení rozměru v jednom směru obr.a)
 • minimální a maximální dovolený rozměr obr.b)

Obr. 3: Mezní úchylky délkových rozměrů – zápis mezních rozměrů

Mezní úchylky úhlových rozměrů rozměrů zápis mezních úchylek

Obr. 4: Mezní úchylkyúhlových rozměrů – zápis mezních úchylek

Mezní úchylky úhlových rozměrů-zápis mezních rorměrů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 5: Mezní úchylky úhlových rozměrů – zápis mezních rozměrů

 

Ukázky zápisu mezních úchylek

Obr. 6: Mezní úchylky - ukázky zápisu

Obr. 7: Mezní úchylky - ukázky zápisu

 

 

 

Zdroje
 • KLETEČKA, Jaroslav a Petr, FOŘT. Technické kreslení. 2., opr. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 252 s. Učebnice. ISBN 978-80-251-1887-0.
 • LEINVEBER, Jan a Pavel, VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 4., dopl. vyd. Úvaly: Albra, 2008. xiv, 914. ISBN 978-80-7361-051-7.

Obrázky:

 • Pokud není uvedeno jinak, autorkou lekce, obrázků  je Ing. Lenka Pomykalová
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky ZŠ

 1. Vysvětlete rozdíl mezi tolerovanými a netolerovanými rozměry.

Otázky pro žáky SŠ

 1. Co znamenají tyto zkratky: es, ei, ES, EI, T?
 2. Určete všeobecnou toleranci pro třídu přesnosti střední pro tyto rozměry: 25mm, 80mm.
 3. Přečtete z obrázku horní a dolní mezní rozměry.

Obr. 8: Mezní úchylky délkových rozměrů – zápis mezních úchylek
Zapamatuj si

Tolerování – je vymezení povolené nepřesnosti jednotlivých rozměrů .

Lícování (uložení) – je vzájemný vztah dvou součástí.

Horní mezní rozměr – největší dovolený rozměr (HMR, hmr).

Dolní mezní rozměr – nejmenší dovolený rozměr (DMR, dmr).

Mezní úchylky

es – horní mezní úchylka hřídele

ei – dolní mezní úchylka hřídele

ES – horní mezní úchylka díry

EI – dolní mezní úchylka díry

Tolerance – rozdíl mezi HMR (hmr) a DMR (dmr).