Druhy uložení

1. ULOŽENÍ S VŮLÍ (HYBNÉ)

Uložení s vůlí zaručuje smontovaným součástem pohyb. Patří sem také uložení, když vůle minimální je nula. Jedná se o takové uložení, kde dolní rozměr díry je totožný s horním rozměrem hřídele. DMR=hmr.

Příkladem je uložení hřídele v kluzném ložisku. Hřídel je menší než díra.


                  Obr. 9: Uložení s vůlí-terminologie

J               JMENOVITÝ ROZMĚR – ROZMĚR NAPSANÝ NA VÝKRESE PRO DÍRU – SKUTEČNÝ ROZMĚR ZJISTÍME MĚŘENÍM.

Dmin       JE MENŠÍ ZE DVOU MEZNÍCH ROZMĚRŮ – NEJMENŠÍ ROZMĚR DÍRY.

Dmax      JE VĚTŠÍ ZE DVOU MEZNÍCH ROZMĚRŮ – NEJVĚTŠÍ ROZMĚR DÍRY.

T               TOLERANCE – JE ROZDÍL MEZI Dmax-Dmin.

EI              JE ROZDÍLMEZI  J a Dmin PRO DÍRU.

ES             JE ROZDÍL MEZI J a Dmax PRO DÍRU.

  j                 JMENOVITÝ ROZMĚR – ROZMĚR NAPSANÝ NA VÝKRESE PRO HŘÍDEL – SKUTEČNÝ ROZMĚR ZJISTÍME MĚŘENÍM.       

dmin        JE MENŠÍ ZE DVOU MEZNÍCH ROZMĚRŮ – NEJMENŠÍ ROZMĚR HŘÍDELE.

dmax       JE VĚTŠÍ ZE DVOU MEZNÍCH ROZMĚRŮ – NEJVĚTŠÍ ROZMĚR HŘÍDELE.

t                TOLERANCE – JE ROZDÍL MEZI dmax-dmin.

ei              JE ROZDÍLMEZI  J a Dmin PRO HŘÍDEL.

es             JE ROZDÍL MEZI J a Dmax PRO HŘÍDEL.

 

                  Obr. 10: Uložení s vůlí-rozsah vůle

Obr. 11: Uložení s vůlí-popis

JR                               JMENOVITÝ ROZMĚR

HMR                          HERNÍ MEZNÍ ROZMĚR DÍRY

DMR                          DOLNÍ MEZNÍ ROZMĚR DÍRY

hmr                            HORNÍ MEZNÍ ROZMĚR HŘÍDELE

dmr                            DOLNÍ MEZNÍ ROZMĚR HŘÍDELE

Vmin                          VŮLE MINIMÁLNÍ-ROZDÍL DMR –hmr

Vmax                         VŮLE MAXIMÁLNÍ- ROZDÍL HMR – dmr

 

                  Obr. 12: Uložení s vůlí-rozsah rozměrů

2. ULOŽENÍ S PŘESAHEM

Je zaručeno, že hřídel je vždy větší než díra. Spojení vzniká nalisováním za tepla nebo za studena a je zde zaručen minimální přesah Pmin, který ve stykových plochách vytvoří třecí sílu, a tím zaručí nehybnost spojení.

Příkladem může být nalisování ozubeného kola na hřídel.

                   Obr. 13: Uložení s přesahem-terminologie

J                                   JMENOVITÝ ROZMĚR – ROZMĚR NAPSANÝ NA VÝKRESE PRO DÍRU – SKUTEČNÝ ROZMĚR ZJISTÍME MĚŘENÍM.

Dmin                          JE MENŠÍ ZE DVOU MEZNÍCH ROZMĚRŮ – NEJMENŠÍ ROZMĚR DÍRY.

Dmax                         JE VĚTŠÍ ZE DVOU MEZNÍCH ROZMĚRŮ – NEJVĚTŠÍ ROZMĚR DÍRY.

T                                  TOLERANCE – JE ROZDÍL MEZI Dmax – Dmin.

EI                                JE ROZDÍL MEZI  J a Dmin PRO DÍRU.

ES                               JE ROZDÍL MEZI J a Dmax PRO DÍRU.

j                                   JMENOVITÝ ROZMĚR – ROZMĚR NAPSANÝ NA VÝKRESE PRO HŘÍDEL – SKUTEČNÝ ROZMĚR ZJISTÍME MĚŘENÍM.

dmin                          JE MENŠÍ ZE DVOU MEZNÍCH ROZMĚRŮ – NEJMENŠÍ ROZMĚR HŘÍDELE.

dmax                         JE VĚTŠÍ ZE DVOU MEZNÍCH ROZMĚRŮ – NEJVĚTŠÍ ROZMĚR HŘÍDELE.

t                                  TOLERANCE – JE ROZDÍL MEZI dmax – dmin.

ei                                JE ROZDÍLMEZI  J a Dmin PRO HŘÍDEL.

es                               JE ROZDÍL MEZI J a Dmax PRO HŘÍDEL.

 

Obr. 14: Uložení s přesahem-rozsah přesahu

Obr. 15: Uložení s přesahem-popis

JR                                JMENOVITÝ ROZMĚR

HMR                            HERNÍ MEZNÍ ROZMĚR DÍRY

DMR                            DOLNÍ MEZNÍ ROZMĚR DÍRY

hmr                              HORNÍ MEZNÍ ROZMĚR HŘÍDELE

dmr                              DOLNÍ MEZNÍ ROZMĚR HŘÍDELE

Pmin                            PŘESAH MINIMÁLNÍ-ROZDÍL dmr – HMR

Pmax                           PŘESAH MAXIMÁLNÍ-ROZDÍL hmr – DMR

 

3. ULOŽENÍ PŘECHODNÉ

Uložení, u něhož se může vyskytnout vůle i přesah. Toleranční pole hřídele a díry se vzájemně částečně překrývají.

Obr. 16: Uložení přechdné-terninologie

J                                  JMENOVITÝ ROZMĚR – ROZMĚR NAPSANÝ NA VÝKRESE PRO DÍRU – SKUTEČNÝ ROZMĚR  ZJISTÍME MĚŘENÍM.

Dmin                          JE MENŠÍ ZE DVOU MEZNÍCH ROZMĚRŮ – NEJMENŠÍ ROZMĚR DÍRY.

Dmax                         JE VĚTŠÍ ZE DVOU MEZNÍCH ROZMĚRŮ – NEJVĚTŠÍ ROZMĚR DÍRY.

T                                 TOLERANCE – JE ROZDÍL MEZI Dmax – Dmin.

EI                                JE ROZDÍLMEZI  J a Dmin PRO DÍRU.

ES                                JE ROZDÍL MEZI J a Dmax PRO DÍRU.

j                                   JMENOVITÝ ROZMĚR – ROZMĚR NAPSANÝ NA VÝKRESE PRO HŘÍDEL – SKUTEČNÝ ROZMĚR ZJISTÍME MĚŘENÍM.

dmin                          JE MENŠÍ ZE DVOU MEZNÍCH ROZMĚRŮ – NEJMENŠÍ ROZMĚR HŘÍDELE.

dmax                          JE VĚTŠÍ ZE DVOU MEZNÍCH ROZMĚRŮ – NEJVĚTŠÍ ROZMĚR HŘÍDELE.

t                                  TOLERANCE – JE ROZDÍL MEZI dmax-dmin.

ei                                JE ROZDÍLMEZI  J a Dmin PRO HŘÍDEL.

es                                JE ROZDÍL MEZI J a Dmax PRO HŘÍDEL.

Obr. 17: Uložení přechodné-popis

JR                                JMENOVITÝ ROZMĚR

HMR                            HERNÍ MEZNÍ ROZMĚR DÍRY

DMR                            DOLNÍ MEZNÍ ROZMĚR DÍRY

hmr                              HORNÍ MEZNÍ ROZMĚR HŘÍDELE

dmr                              DOLNÍ MEZNÍ ROZMĚR HŘÍDELE

Vmax                           VŮLE MAXIMÁLNÍ-ROZDÍL HMR – dmr

Pmax                           PŘESAH MAXIMÁLNÍ-ROZDÍL hmr – DMR

 

Psaní mezních úchylek a jejich uložení:

 • Toleranční značka se píše stejně vysoká jako číslice kóty.

 • Mezní úchylky se zapisují s příslušnými znaménky ve stejných jednotkách, ve kterých jsou uvedeny jmenovité rozměry.

 • Je-li jedna z úchylek rovna nule, zapíše se číslicí nula bez znaménka, dolní mezní úchylka se zapisuje na společném údaji s jmenovitým rozměrem.

 • Liší-li se obě úchylky pouze znaménkem, zapisuje se pouze jedna úchylka se znaménkem.

 • Vyskytují-li se na ploše téhož jmenovitého rozměru úseky s různými mezními úchylkami, vyznačí se rozhraní různě tolerovaných ploch tenkou čarou, zakótují se délky ploch a mezní úchylky se zapíší pro každý úsek samostatně.

 • Sdružení tolerančních značek pro díru a pro hřídel se předepisuje uložení: Ø 50 H7/k 6

 • Při zápisu uložení pomocí mezních úchylek musíme vyznačit, které úchylky patří díře a které hřídeli.

Zdroje
 • KLETEČKA, Jaroslav a Petr, FOŘT. Technické kreslení. 2., opr. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 252 s. Učebnice. ISBN 978-80-251-1887-0.

Obrázky:

 • Pokud není uvedeno jinak, autorkou lekce, obrázků  je Ing. Lenka Pomykalová
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky ZŠ

 1. Uveďte, jaké známe typy uložení.

Otázky pro žáky SŠ

 1. Co znamenají tyto zkratky: Dmax. Dmin, dmax, dmin, ES, EI, es, ei, J, j.
 2. Určete o jaké uložení se jedná:

Obr. 18: Uložení

Obr. 19: Uložení
Obr. 20: Uložení
Zapamatuj si

1. ULOŽENÍ S VŮLÍ

Uložení s vůlí zaručuje smontovaným součástem pohyb. Patří sem také uložení, když vůle minimální je nula.

2. ULOŽENÍ S PŘESAHEM

Je zaručeno, že hřídel je vždy větší než díra.

3. ULOŽENÍ PŘECHODNÉ

Uložení, u něhož se může vyskytnout vůle i přesah.