Soustava jednotného hřídele

Pro všechna uložení při daném jmenovitém průměru je stejný hřídel a podle uložení se mění průměr díry. Jednotný hřídel je daný polohou tolerančního pole h, má horní odchylku rovnou nule, horní je velikost tolerance, ale se záporným znamenkem, proto je tato tolerance nejlepší jak pro výrobu, tak pro kontrolní měření.

Obr. 26: Jednotná hřídel

Obr. 27: Jednotná hřídel-terminologie

Doporučená uložení v soustavě jednotného hřídele pro rozměry od 1mm do 500 mm.

Tab. 1: Tabulka uložení-jednotná hřídel.

Tučně zobrazená uložení se používají přednostně.

Příklady jednotlivých uložení pro jednotný hřídel

Uložení s vůlí

E8/h9

F8/h8

Uložení se značnou vůlí pro součásti, jež se v sobě mohou lehce otáčet. Používá se v prašném prostředí a tam, kde je nutná snadná montáž a demontáž hrubších a větších strojů. Ložiska dynam, elektrických strojů, čerpadel, ventilátorů, posuvné objímky spojek, pouzdra čepů předních náprav automobilů, hlavní ložiska pístových strojů.

G7/h6

Uložení s malou vůlí pro součásti, jež se dají do sebe lehce zasunout a v sobě pootáčet.  Součásti obráběcích strojů, posuvná kola v převodových skříních, vřetena brousicích strojů, čepy klikových hřídelů automobilů, písty hydraulických strojů.

Uložení s přesahem

Díry

P až Z s hřídeli h

Součásti, kde musí být trvalé spojení bez zvláštního zajištění proti pootočení.

Bronzové věnce ozubených kol a šroubových kol, nákolky železničních kol, části dělených klikových hřídelů. Na volbu uložení má vliv materiál, délka uložení, jakost povrchu, provozní teplota, hmotnost součástí.

Zdroje
  • LEINVEBER, Jan a Pavel, VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 4., dopl. vyd. Úvaly: Albra, 2008. xiv, 914. ISBN 978-80-7361-051-7.

Obrázky:

  • Pokud není uvedeno jinak, autorkou lekce, obrázků  je Ing. Lenka Pomykalová
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky ZŠ a SŠ

  1. Uveďte, které toleranční pole se používá pro jednotnou hřídel a proč?