Systém CAQ - počítačová podpora řízení kvality

Systém CAQ - počítačová podpora řízení kvality

Při řízení kvality je nutné shromažďovat, zpracovávat, evidovat a třídit stále větší objem dat. Je samozřejmé, že výpočetní technika proniká stále ve větší míře i do procesu řízení kvality. Pro toto použití se vžila zkratka CAQ – Computer Aided Quality.

Aplikací výpočetní techniky a programového vybavení do řízení jakosti se zabývá celá řada společností.

Počítačová podpora jakosti CAQ musí být navržena jako integrovaný systém určený pro podporu managementu jakosti. Jedná se o informačně - řídicí systém dělený do určitých oblastí, které pokrývají celou šíři požadavků mezinárodních norem pro management jakosti ČSN EN ISO 9001.

Digitální měřidla bývají často propojena přímo s CAQ a systémem řízení jakosti. Měřicí pracoviště mohou pak být vybavena následujícími typy měřidel:

 • konvenční přístroje pro měření délek
 • 3D měřicí přístroje dotykové
 • 3D měřicí přístroje optické
 • měřicí přístroje drsnosti povrchu
 • měřicí mikroskopy
 • přístroje pro měření tlouštky vrstev
 • přístroje pro detekci přítomnosti cizích částic (čistoty), atd.

Příklad struktury řízení jakosti:

 • management výrobních prostředků (správa, evidence, preventivní opravy strojů a nástrojů)
 • management vzdělávání (evidence a popis pracovních míst, analýza potřeb rozvoje pracovníků, plánování výcviku a evidenční listy pracovníků)
 • management dokumentace (tvorba, elektronické řízení, distribuce dokumentace a její archivace)
 • plánování jakosti (zpracování projektů návrhu nových  produktů a procesů, analýza možných vad, tvorba a změny kontrolních a technologických postupů, uvolňování do výroby, specifikace produktů a jejich znaků jakosti)
 • metrologie (správa, evidence, kalibrace monitorovacích zařízení, kontrolních prostředků a přípravků, zjišťování nejistot při kalibraci a analýza systému měření)
 • management neshody (řízení vnitřních neshod a zákaznických reklamací, vad, příčin, nápravných a preventivních opatření)
 • management auditů (vnitřní audity systému dle norem ČSN EN ISO 9001)
 • monitorování jakosti (hodnocení účinnosti dodavatelů, sledování spokojenosti zákazníků, zajištění monitorování a měření výrobních procesů - vstupní, výrobní, výstupní kontrola)
 • management úkolů a událostí (databáze úkolů jednotlivých managementů)

Z uvedeného je zřejmé, že bez výpočetní techniky by celý systém mohl pracovat jen stěží.

Přínosy ze zavedení počítačové podpory systému řízení jakosti:

 • naplnění požadavků na řízení procesních postupů dle norem pro systém managementu jakosti, ekologie bezpečnosti práce
 • vzájemné provázání a předávání informací při řízení všech procesních postupů
 • možnost zpracování elektronických dokumentů jednotlivých procesních postupů a jejich distribuce
 • zrychlení a zjednodušení činností při řízení a změně dokumentace
 • snadné řízení a udržování externích dokumentů
 • efektivní řízení a udržování záznamů o jakosti
 • nástroje pro efektivní plánování procesů
 • účinné řízení informací v oblasti plánování jakosti a ekologie a jejich snadná dostupnost
 • snadné a efektivní vedení vnitřních prověrek - auditů a řízení nápravných opatření
 • sběr dat z měřidel s digitálním výstupem a jejich snadné a efektivní zpracování pomocí statistických metod
 • evidence a řízení neshod, snadné provedení rozborů pomocí analýzy
 • efektivní řízení nápravných a preventivních opatření
 • vedení síťového databázového prostředí - snadné zálohování a údržba
 • možnost spojení s již existujícími výrobními nebo ekonomickými systémy

 

Kontrolní otázka

Otázky pro žáky SŠ

 1. Zhodnoťte přínosy ze zavedení počítačové podpory systému řízení jakosti.
Zapamatuj si

Počítačová podpora řízení jakosti CAQ je integrovaný systém určený pro podporu managementu jakosti.