Vzdušnicovci

Podkmen: VZDUŠNICOVCI (Tracheata)

Jsou nejpočetnější skupinou živočichů. Tradičně byla do podkmene vzdušnicovci zařazována skupina hmyz. Existuje asi milion (popsaných) druhů hmyzu.

Podle nejnovějších výzkumů molekulárních analýz jsou vzdušnicovci bývalý podkmen členovců. V současnosti jsou vzdušnicovci nahrazeni podkmeny stonožkovci a šestinozí (původně nadtřídy). Z didaktických důvodů zachováme tradiční pojetí systému.

Charakteristika:

 • většinou suchozemští, druhotně vodní

 • dýchají pomocí vzdušnic

 • vzdušnice (tracheje) = systém dutých trubiček

  • rozvádějí vzduch po celém těle (bez účasti krvomízy)

  • po stranách těla - páry vstupních otvorů (= stigmata)

 • pouze jeden pár tykadel

 • končetiny nevětvené

 • hlava – samostatný funkční celek (ne hlavohruď)

 • vylučovací soustava – malpighické trubice

Stavba těla:

 • 2 základní typy:

 • hlavu a trup

  • trup z velkého počtu článků

  • velký počet nohou

  • STONOŽKOVCI: stonožky, mnohonožky

 • hlava, hruď, zadeček

  • pouze 3 páry nohou

  • ŠESTINOZÍ: chvostoskoci, hmyz

Systém:

Tradiční pojetí:

 • nadtřída: STONOŽKOVCI

 • třída: stonožky

 • třída: mnohonožky

 • nadtřída: ŠESTINOZÍ

 • třída: chvostoskoci

 • třída: hmyz

Nadtřída: STONOŽKOVCI

Třída: Stonožky

 • protáhlé, shora zploštělé tělo, elipsovitý průřez

 • každý tělní článek nese jeden pár nohou

 • nohy napojené po stranách těla

 • první pár končetin přeměněn v kusadlové nožky s jedovou žlázou

 • dravci

Zástupci:

 • stonožka škvorová - žije u nás pod kameny, 15 párů končetin

 • zemivka žlutavá

Třída: Mnohonožky

 • protáhlé válcovité tělo, kruhovitý průřez

 • každý tělní článek nese dva páry nohou (pouze na prvních třech článcích po jednom páru), protože jeden článek vznikl splynutím 2 článků

 • nohy vkloubené vespod těla

 • býložravci

Zástupci:

 • mnohonožka zemní - žijí pod kameny a kůrou i v tlejícím listí

 • svinule lesní - stáčí tělo do kuličky

Nadtřída: ŠESTINOZÍ

Třída: Chvostoskoci

 • drobní (několik mm)

 • většinou půdní - složka edafonu (=organismy žijící v půdě)

 • 3 páry končetin, na zadečku - skákací vidlice

Zástupci:

 • mákovka vodní - šedomodrá, na hladině stojatých vod

 • larvěnka obecná - slepá, bílá, v květináčích, neskáče

 • poskok škodlivý

Třída: HMYZ (Insecta)

Druhově nejpočetnější (a tedy evolučně nejúspěšnější) skupina členovců Je popsán asi 1 milion druhů, ale odhaduje se, že existujících druhů je několikanásobně větší počet (6 - 10 milionů). Představuje více než polovinu všech známých žijících organismů. Hmyz můžeme nalézt téměř v každém prostředí naší planety (voda, souš, vzduch). Největší diverzita (druhová rozmanitost) hmyzu je v tropických deštných lesích. Pro všechny druhy je charakteristické, že mají tři páry nohou, složené oči (většinou) a tykadla. Jsou jedinými členovci, kteří umějí aktivně létat. Nauka o hmyzu se nazývá entomologie.

Stavba těla:

Části těla:

hlava, hruď, zadeček

 • hlava (caput)

  • vznikla splynutím 6 článků

  • tykadla -hmat, čich, chemoreceptory (feromony)

 • ústní ústrojí - stavba: horní pysk, pár kusadel, pár čelistí, spodní pysk s makadly
 • typy ústního ústrojí (ú.ú.):
  • kousací (základní typ - ostatní odvozeny), např. brouci
  • sací - motýli
  • bodavě sací – např. komár
  • lízavé – např. moucha
 • složené oči - z malých oček (omatidií), vzniká mozaikovitý obraz (každé oko snímá pouze část obrazu)
 • hruď (thorax)

  • 3 články: předohruď, středohruď, zadohruď

  • každý článek nese pár kráčivých končetin (3 páry)

  • končetiny: kyčel, příkyčlí, stehno, holeň, chodidlo (drápky)

  • typy končetin (podle funkce):

   • skákavá (blecha)
   • hrabavá (krtonožka)
   • plovací (vodomil)
   • kráčivá (střevlík)
   • přichycovací (veš)
   • loupeživá (kudlanka)
  • středohruď a zadohruď nese pár křídel 
  • křídla: vychlípeniny pokožky protkané žilkami (vzdušnice a nervy)
  • typy křídel: blanitá (základní typ), krytky - kožovité (kobylka), polokrovky (ploštice), krovky (brouci), kyvadélka (haltery) - (dvoukřídlý hmyz)
 • zadeček (abdomen)
  • 6 – 11 článků,  většinou nenese končetiny, někdy pozměněné: kladélko (kobylky) žahadlo s jedovou žlázou (vosy) přívěsné štěty (škvoři)

Obr .3: Stavba těla hmyzu

Vnější kostra:

 • kutikula prostoupená chitinem (polysacharid)
 • funkce: opora, ochrana, ale zabraňuje růstu (nutné svlékání)

Trávící soustava:

 • ústní dutina (ústí slinné žlázy), hltan, jícen (často rozšířen ve vole), žvýkací žaludek (chitinové destičky- drcení potravy), žláznatý žaludek (trávení), střevo, řitní otvor

Dýchací soustava:

 • vzdušnice: u vodních larev vzdušnicové (tracheální) žábry

Cévní soustava: 

 • otevřená 
 • trubicovité srdce v zadečku
 • krvomíza (nerozvádí dýchací plyny)

Vylučovací soustava:

 • malpighické trubice - tenké trubičky, které ústí do střeva

Nervová soustava:

 • uzlinová (gangliová) - centrum - mozková uzlina

Smyslové orgány:

 • čich (tykadla)
 • mechanoreceptory (brvy na povrch těla)
 • oči

Rozmnožování:

 • gonochoristi
 • pohlavní rozmnožování, oplození vnitřní
 • někteří (mšice, pakobylky) mají schopnost partenogeneze (vývoj z neoplozených vajíček)
 • vývin nepřímý s proměnou (jednotlivé vývojové stupně jsou od sebe odděleny svlékáním), proces je řízen hormonálně, dochází ke svlékání (dospělci se nesvlékají)
 • rozlišujeme 2 typy vývoje:

  • PROMĚNA NEDOKONALÁ (HEMIMETABOLIE)

   vajíčko → larva = nymfa (podobná dospělci, většinou stejný typ ú.ú.) → nymfy postupně dorůstají a s každým svlékání jsou podobnější dospělému hmyzu (nakonec se vyvinou pohl.orgány a křídla) → imago (= pohlavně dospělý jedinec)

   hmyz s proměnou nedokonalou (Hemimetabola): např. vážky, jepice, ploštice, vši, termiti

  • PROMĚNA DOKONALÁ (HOLOMETABOLIE)

   vajíčko → larva (odlišná od dospělce, bez křídel a složených očí, má i odlišný typ ústního ústrojí, je mimořádně žravá), několikrát se svléká, intenzivně roste a nakonec se mění v nepohyblivoukuklu (klidové stádium), dokončuje vývoj, nepřijímá potravu, přestavba tkání a orgánů, tvoří se křídla a ú.ú.  → imago (dospělec)

   hmyz s proměnou dokonalou (Holometabola):  80% hmyzu, např.motýli, brouci, dvoukřídlí, blechy

Systém:

Podtřída: Bezkřídlí

 • primárně bezkřídlý hmyz
 • larvy jsou velmi podobná dospělcům

Řád: Šupinušky

 • vřetenovité tělo kryté šupinkami, ú.ú kousací
 • rybenka domácí - vyskytuje se v domácnostech, živí se zbytky potravin, stříbřitě lesklé tělo (jako ryba)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/LepismaSaccharina.jpg/1280px-LepismaSaccharina.jpg

Obr. 5 : Rybenka domácí

Podtřída: Křídlatí

 • dospělci - 2 páry křídel (na středohrudi a zadohrudi)
 • bez křídel jsou druhotně jen některých druhy (např. paraziti: vši, blechy, štěnice)

Nadřád: Hmyz s proměnou nedokonalou (Hemimetabola)

Nadřád: Hmyz s proměnou dokonalou (Holometabola)

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6. 

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: Dýchací soustava hmyzu - vzdušnice [online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200214%20sestinozi/Obr.%20021402c.vzdu%C5%A1nice_zmensenina.jpg

Obr. 2: Stavba končetiny hmyzu [online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.biomach.cz%2Fbiologie-zivocichua%2Fclenovci%2Fvzdusnicovci%2Fhmyz&ei=WX_OVPWHIILYOPeMgdAI&bvm=bv.85076809,d.bGQ&psig=AFQjCNH4czxAhXOfpBPKDBaJ7ZhBkIY8rg&ust=1422905531032793

Obr. 3: Stavba těla hmyzu [online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra/9_anat.gif

Obr. 4: Chvostoskok [online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http://lh6.googleusercontent.com/-cirg7QGUCew/UXFLSopy4LI/AAAAAAAAAYw/r3hpfs9BRxQ/s400/chvost9.png

Obr. 5 : Rybenka domácí. [online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/LepismaSaccharina.jpg/1280px-LepismaSaccharina.jpg

Obr. 6: Stonoha. [online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z:http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200212%20stonozkovci/Obr.%20021202.stonoha.Scolopendra2.stinka.VB_zmensenina.jpg

Obr. 7: Ustní ústrojí hmyzu - stavba. online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z:http://www.biomach.cz/_/rsrc/1314556757345/biologie-zivocichua/clenovci/vzdusnicovci/hmyz/16_%C3%BAstn%C3%AD%20%C3%BAstroj%C3%AD%20hmyzu.png?height=320&width=300

 

 

Doplňující učivo

http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200214%20sestinozi/Obr.%20021402c.vzdu%C5%A1nice_zmensenina.jpg

 

Obr. 1: Dýchací soustava hmyzu - vzdušnice

 

vzdušnice (tracheje)

 • vznikly vchlípením pokožky
 • systém dutých trubiček, které rozvádějí vzduch po celém těle (bez účasti krvomízy)
 • stěny vzdušnic jsou vyztuženy spirálně stočeným chitinovým vláknem (neustále průchodné)
 • po stranách těla - páry vstupních otvorů (= stigmata), uzavíratelné, opatřené chloupky - brání vstupu nečistot
Doplňující učivo

Obr. 2: Stavba končetiny hmyzu

Víte, že ...

Stonohy (Scolopendra spp.) z tropů a subtropů dorůstají až 25 cm. Chovají se v teráriích; jejich kousnutí je nebezpečné a extrémně bolestivé.

http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200212%20stonozkovci/Obr.%20021202.stonoha.Scolopendra2.stinka.VB_zmensenina.jpg

Obr. 6: Stonoha

Obrázek

Obr.4: Chvostoskok

Doplňující učivo

http://www.biomach.cz/_/rsrc/1314556757345/biologie-zivocichua/clenovci/vzdusnicovci/hmyz/16_%C3%BAstn%C3%AD%20%C3%BAstroj%C3%AD%20hmyzu.png?height=320&width=300

Obr. 7: Ustní ústrojí hmyzu - stavba

Odkaz

Fotogalerii hmyzu naleznete např. zde:

http://www.hmyz.net/fotohmyzu.htm

Otestuj se
 1. Kolik končetin má hmyz
  a) 6
  b) 8
  c) 4
 2. Hmyz dýchá pomocí
  a) plicních vaků
  b) plícnic
  c) vzdušnic
 3. Stonožky jsou
  a) masožravé
  b) býložravé
  c) všežravé
 4. Dva páry končetin na každém článku mají
  a) stonožky
  b) mnohonožky
  c) chvostoskoci
 5. Chvostoskoci patří do společenstva půdních organismů, kterému říkáme
  a) benton
  b) plankton
  c) edafon
 6. Oko hmyzu
  a) složené
  b) miskovité
  c) komorové
 7. Který typ ústního ústrojí se u hmyzu nevyskytuje
  a) kousací
  b) sací
  c) bodací
 8. Který typ končetiny se u hmyzu nevyskytuje
  a) hrabavá
  b) rycí
  c) loupeživá
 9. Dva páry křídel hmyzu vyrůstají na
  a) předohrudi a středohrudi
  b) středohrudi a zadohrudi
  c) předohrudi a zadohrudi
 10. Hmyz vylučuje pomocí
  a) metanefridií
  b) tykadlových žláz
  c) malpighických trubic
 11. Tělní tekutina hmyzu
  a) krvomíza
  b) míza
  c) krev
 12. Stádia hmyzu s proměnou nedokonalou jsou
  a) vajíčko-nymfa-dospělec
  b) vajíčko-kukla-dospělec
  c) vajíčko-imago-larva
 13. U hmyzu s proměnou dokonalou je navíc ještě klidové stádium
  a) boubel
  b) housenka
  c) kukla