Tkáně

TKÁNĚ

Tkáň je uskupení tvarově podobných buněk stejného původu a jejich derivátů, které slouží k vykonávání jedné hlavní funkce. Vědní obor, zabývající se stavbou tkání, se nazývá histologie.

Lidské tělo je tvořeno asi 30 bilióny buněk. Z buněk, které se po dělení (mitóze) od sebe nevzdalují, ale zůstávají u sebe, vznikají opakovaným dělením soubory buněk označované tkáně. Jednotlivé tkáně vytvářejí ohraničené funkční útvary – orgány. Orgán je tvořen souborem tkání, které jsou zřetelně ohraničené od okolí a vykonávají určité funkce. Jednotlivé orgány a jejich soustavy jsou vzájemně funkčně propojeny a vytváří celek, lidský organismus. Tkáně tedy tvoří základní stavební složky lidského těla.

Základní členění tkání:

 • Epitelová tkáň (krycí, výstelková) – tato základní tkáň kryje povrch těla a vystýlá dutiny vnitřních orgánů.

 • Pojivová tkáň – vyplňuje prostor mezi orgány a obaly orgánů, spolupracuje na činnosti pohybového aparátu.

 • Svalová tkáň – je zodpovědná za pohyb organismu i vnitřních orgánů (srdce, orgány trávicí soustavy).

 • Tkáň nervová – řídí celý organismus, příjem a vedení vzruchu, zpracování a zajišťování odpovědí do celého těla.

 • Do tkání řadíme i tzv. tělní tekutiny. Mezibuněčná hmota těchto tkání je tekutá. Jedná se o krev, mízu a tkáňový mok.

 

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. Xavier Bichat. Wikipedie: Otevřená encyklopedie. [online]. 25.11.2014 [cit. 2014-11-25]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Xavier_Bichat#mediaviewer/File:MF_Xavier_Bichat.jpg
Víte, že ...

... francouzský anatom a fyziolog Xaver Bichat (1771 - 1802) je považován za otce moderní histologie? Jako první představil pojem tkáň. I když nepoužíval mikroskop, objevil v lidském těle 21 typů tkání. 

 

Obr. 1: Xaver Bichat

Doplňující učivo

Vznik tkání

Tkáně vznikají již během embryonálního vývoje postupnou diferenciací buněk zárodečných listů - ektodermu, entodermu a mezodermu. Z původně tvarově i funkčně nerozlišených buněk se buňky diferencují v buňky určitých tkání. 

 • Epitelové tkáně se vyvýjí ze všech tří zárodečných listů - ektodermu, mezodermu a entodermu
 • Pojivové a svalové tkáně vznikají z mezodermu
 • Nervová tkáň se vyvýjí z ektodermu
Základní pojmy
Buňka - nejmenší stavební jednotka lidského těla Tkáň - soubor buněk stejného tvaru a funkce Mitóza - buněčné dělení, při které zůstává zachován v dřeřiných jádrech počet chromozomů
Zapamatuj si

HISTOLOGIE - histos = tkáň - je lékařský obor zabývající se studiem tkání.

Kontrolní otázka

Vhodné i pro žáky ZŠ

Co jsou to tkáně?

Vyjmenujte druhy tkání.

Otestuj se

Vhodné i pro žáky ZŠ

Propojte jednotlivé druhy tkání s jejich funkcí.

 1. Epitelová tkáň        a)  vyplňují prostor mezi orgány
 2. Pojivová tkáň         b)   přijímá a vedou vzruchy
 3. Svalová tkáň          c)   vystýlá povrch orgánů
 4. Nervová tkáň          d)  umožňuje pohyb
 5. Tělní tekutiny         e)  tekuté látky v organismu