Základní roviny těla

Lidské tělo je trojrozměrný útvar, kterým procházejí tři (čtyři - pokud rovinu mediánní/mediální a sagitální počítáme zvlášť) roviny vzájemně na sebe kolmé.

Roviny:

 • mediánní/mediální (střední) rovina – dělí tělo na dvě souměrné poloviny pravou a levou;

 • sagitální (šípová) rovina – jsou všechny roviny, které jsou rovnoběžné s rovinou mediánní;

 • frontální (čelní) – dělí tělo na přední a zadní polovinu;

 • transverzální (příčná) – dělí tělo na horní a dolní polovinu; někdy označována jako horizontální.

Obr. 1: Roviny na lidském těle

 

Tělem můžeme vést tři orientační osy:

 • vertikální (svislá) osa – prochází středem těla od temene po kostrč;

 • sagitální (předozadní) osa – jde od plochy břišní stěny ke straně zádové;

 • frontální (příčná) osa – probíhá z pravé boční plochy těla ke straně levé.

 

Obr. 2: Osy na lidském těle

Zdroje
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.

Obrázky

 • Obr. 1, 2: Autor neznámý. Orientace na lidském těle. Základy sportovní kineziologie. [online]. 23.11.2014 [cit. 2014-11-23]. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1451/e-learning/kineziologie/elportal/pages/orientace_na_tele.html
 • Obr. 3: DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 2. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc, s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • Obr. 4, 5: ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 516 s. ISBN 807169-970-5.
Obrázek

Obr. 3: Roviny a směry

Úkol

ÚKOL PRO ŽÁKY ZŠ

Pozorně si přečtěte tento text a doplňte názvy rovin k písmenům a číslům

Znalost anatomického názvosloví je velmi důležitá. Anatomické názvosloví vychází
ze základní anatomické polohy. Touto polohou je vzpřímený postoj. Tělo stojí na rovné podložce, hlava je vzpřímena. Horní končetiny jsou volně spuštěné podél těla, dlaně jsou obrácené dopředu. Palce jsou na vnější straně, malíky směřují ke straně vnitřní.

 

Rovina:

STŘEDOVÁ -  předozadní, svislá - dělí stojící tělo na dvě poloviny - levou a pravou

ŠÍPOVÁ - všechny roviny rovnoběžné s rovinou středovou

ČELNÍ - svislé roviny, rovnoběžné s čelem a kolmé na roviny šípovou a rovinu středovou

HORIZONTÁLNÍ  - roviny horizontální, kolmé na rovinu středovou a šípovou

 

Osy těla:

PODÉLNÁ - svislá osa, prochází tělem od hlavy směrem dolů, k nohám

PŘEDOZADNÍ, ŠÍPOVÁ - prochází tělem zpředu dozadu

PŘÍČNÁ - prochází tělem zprava doleva

 

Obr. 4: Roviny na lidském těle

A _____________________

B______________________

C______________________

D______________________

 

1_____________________

2_____________________

3______________________

 

Doplňovačka

Obr. 5: Roviny na lidském těle

Kontrolní otázka

Jaké rozeznáváme na lidském těle roviny?

Vyjmenujte a charakterizujte osy těla.