Základní směry na těle

Na lidském těle rozeznáváme tyto směry:

 • mediální (medialis) – všechny útvary blíže ke střední rovině;

 • laterální (lateralis) – útvary vzdálené od střední roviny;

 • kraniální (cranialis) – směr vzhůru k hlavě (lebka = cranium);

 • kaudální (caudalis) – směr k pánevnímu konci (doslova směr k ocasu - kostrč);

 • superior – směr horní/nahoru;

 • inferior – směr dolní k nohám;

 • proximální (proximalis) – blíže k prstům;

 • distalní (distalis) – blíže k prstům;

 • anterior / ventralis – útvary uložené před čelní rovinou, přední směr k břichu;

 • posterior / dorsalis – hřbetní směr je směrem dozadu, zadní směr k zádům;

 • dexter - napravo;

 • sinister – nalevo;

 • superficialis – blíže k povrchu těla (směr povrchový);

 • profundus – uložený hluboko v těle (hluboký);

 • internus – vnitřní;

 • externus – vnější.

Krajiny těla

 • Na lidském těle rozeznáváme:

  • hlava (caput);

  • krk (collum);

  • trup (truncus);

  • hrudník (thorax);

  • břicho (abdomen);

  • pánev (pelvis);

  • záda (dorsum);

  • horní končetinu (membrum superius);

  • dolní končetinu (membrum inferius).

 

 

 

 

Obr. 1: Krajiny těla

Zdroje
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.

Obrázky

 • Obr. 1, 4, 5: DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • Obr. 2: Autor neznámý. Orientace na lidském těle. Základy sportovní kineziologie. [online]. 23.11.2014 [cit. 2014-11-23]. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1451/e-learning/kineziologie/elportal/pages/orientace_na_tele.html
Obrázek

Obr. 2: Orientace na lidském těle

Doplňovačka
Pracovní list

Podle následujících obrázků doplňte k číslům v tabulce příslušné směry (směry lze využít i vícekrát).

Fibulární, Superior, inferior, anterior, tibiální, posterior, distální, mediální, ulnární, proximální, laterální, radiální.

Obr. 3: Směry na lidském těle

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Upraveno podle: ČIHÁK, Radomír. Anatomie. Praha: Grada Publishing, 2001. 516 s. ISBN 807169-970-5.

Pracovní list

Popište části těla a vyhledejte k nim latinské názvy

                                  Obr. 4: Části na lidském těle

 

Český název

Latinský název

Český název

Latinský název

1

 

12

 

2

 

13

 

3

 

14

 

4

 

15

 

5

 

16

 

6

 

17

 

7

 

18

 

8

 

19

 

9

 

20

 

10

 

21

 

11

 

 

 

 

 

 

Procvič si

Vyplňte křížovku

V tajence je ukryt obor medicíny, který se zabývá makroskopickou stavbou organismů

 1. Směr k hlavě
 2.  Směr k dolním končetinám
 3. Rovina šípová
 4. Strana vnější 
 5. Blíže k trupu
 6. Směr ke středu
 7. Blíže k prstům
 8. Strana vnitřní

Vlastní tvorba

Úkol

ÚKOL PRO ŽÁKY ZŠ

Do tabulky se pokuste vyjmenovat části lidského těla. Můžete využít obrázek níže uvedený. Ve dvojici si se spolužákem části těla zkontrolujte. 

Části těla

 

 

 

 

 

                                               Obr. 5: Části na lidském těle

Otestuj se

1) Doplňte základní roviny

 1. _______________________  = sagitální
 2. Mediální  = ______________________
 3. čelní rovina = ____________________
 4. _____________________= transverzální

 

 2) Doplňte vynechané směry

 1. ____________________= zadní
 2. Superior = _________________
 3. Přední = ___________________
 4. ___________________= sinister
 5. __________________= dexter
 6. Dolní = ____________________
 7. ___________________ = kaudální
 8. Hlavový =___________________

 

3) Doplňte pojmy k označení hlouby na těle

 1. __________________________ = superficialis
 2. Vnitřní  = _____________________________
 3. Profundus = __________________________
 4. _________________________ = externus