Tiskové procesy

Tiskové procesy

 

 

Tisk lze charakterizovat jako způsob rozmnožování předlohy, při kterém dochází k přenosu barvy z tiskové formy na potiskovaný materiál vlivem tiskového tlaku. Základem tohoto procesu jsou fyzikálně–chemické děje. Přenos barvy ovlivňují kohezní a adhezní procesy mezi papírem (tuhá fáze) a barvou (kapalná fáze). Protože jde o dva různorodé materiály, převažují síly adhezní. V současné době existuje několik tiskových metod, každá přitom využívá odlišný princip přenosu barvy na potiskovaný substrát. Princip přenosu barvy určuje charakteristika tisknoucích a netisknoucích prvků tiskové formy. Tiskové prvky mohou být vyvýšené (tisk z výšky), bezreliéfní – ploché (tisk z plochy, některé typy digitálních tiskových technik), zahloubené (tisk z hloubky), nebo mají jiný charakter (průtisk a digitální tisk). Z tiskových metod vychází konkrétní tiskové techniky (viz schéma níže), pro které platí společný princip tisku v rámci dané metody. Výjimkou jsou digitální tiskové techniky, protože každá používá odlišný princip tisku (elektrofotografie, inkoustový tisk).

 

 

Poznámka: tabulka obsahuje pouze tiskové techniky, které nacházejí uplatnění v průmyslově orientovaném tisku.