Lebka

LEBKA (cranium)

Lebka, označována také jako kostra hlavy, je složena ze 22 kostí lebečních. Kosti lebky jsou mezi sebou navzájem spojeny nepohyblivě, tedy chrupavkou nebo vazivem. Na lebce nacházíme jediné spojení kloubní. Dolní čelist je kloubně spojena s kostí spánkovou.

Lebku členíme na dvě části:

 • část mozková – představuje horní a zadní část lebky, chrání mozek;

 • část obličejová – tvoří podklad pro obličej.

MOZKOVÁ ČÁST

Tato část je složena z osmi kostí. Rozděluje se na:

 • část dolní – spodina lební;

 • část horní – klenba lební.

Na spodině lební se nachází nápadný týlní otvor, kterým probíhají cévy a nervy. Týlním otvorem je spojena část mozková s kanálem páteřním.

Dolní část tvoří:

 • čelní kost;

 • čichová kost;

 • klínová kost;

 • týlní kost;

 • dvě kosti spánkové.

Horní část tvoří:

 • dvě temenní kosti;

 • čelní kost;

 • dvě kosti spánkové.

Charakteristika kostí:

 • Kost čelní (os frontale)
  • Kost čelní je nepárová kost, tvoří vedlejší dutinu nosní.
 • Temenní kost (os parietale)
  • Temenní kost je plochá párová kost. Kosti jsou od sebe navzájem odděleny švem šípovým. Ze zadní části je viditelná spánková čára, kde se upíná spánkový sval.
 • Týlní kost (os occipitale)
  • Týlní kost je rozložena kolem týlního otvoru. Velký týlní otvor navazuje na páteřní kanál. Po stranách otvoru jsou dva týlní hrboly, které spojují atlas s nosičem.
 • Čichová kost (os ethmoidale)
  • Čichová kost je párová kost. Její ploténka uzavírá dutinu nosní a jejími otvůrky procházejí vlákna čichového nervu. Patří mezi vedlejší dutiny nosní.
 • Klínová kost (os sphenoidale)
  • Nepárová klínová kost je složena z těla, malých a velkých křídel. Křídla zasahují do očnice. Připojuje se ke kosti čelní, temenní a spánkové. Patří k vedlejším dutinám nosním.
 • Spánková kost (os temporale)
  • Párová kost spánková je uložena mezi kosti klínovou a kosti týlní. Je složena z nejtvrdší kosti na lebce, kosti skalní, ve které je uloženo ucho. Dále z výběžku bradavkového, bodcovitého a z jařmového oblouku a šupiny kosti spánkové. Šupina je nejslabší místo na lebce. Na výběžek bradavkový se upíná zdvihač hlavy.

OBLIČEJOVÁ ČÁST

Část obličejovou tvoří čtrnáct kostí, z nichž pouze dvě jsou nepárové. Je o něco menší než mozková část. Kosti z horního oddílu jsou mezi sebou spojeny švy, oddíl dolní je kloubně připojen ke kosti spánkové.

 • Horní čelist (maxilla)
  • Je párová kost, uprostřed které je tělo. Duté tělo vybíhá v dutinu horní čelisti. Horní čelist patří k vedlejším dutinám nosním. Z horní čelisti vybíhá v čelní a lícní výběžek. Z těla odstupuje patrový výběžek, který tvoří podklad pro tvrdé patro. Z čelisti vystupuje dásňovitý výběžek. Do něj jsou vsazeny zuby.
 • Lícní kost (os zygomaticum)
  • Tyto párové kosti leží po zevních stranách od horní čelisti. 
 • Nosní kost (os nasale)
  • Kost nosní tvoří kostěný podklad kořene a hřbetu nosního.
 • Slzní kost (os lacrimale)
  • Tato párová kost tvoří vnitřní stěnu očnice.
 • Patrová kost (os palatinum)
  • Patrová kost je párová kost, která tvoří zadní část tvrdého patra a stěny nosní dutiny.
 • Dolní skořepa nosní
  • Dolní skořepa nosní je párová destička.
 • Radličná kost (vomer)
  • Radličná kost je nepárová a tvoří zadní část nosní přepážky.
 • Dolní čelist (mandibula)
  • Tato největší obličejová kost je složena z těla, od kterého vybíhají dvě ramena. Má tvar podkovy. Na horním okraji je výběžek dásňový se zubními lůžky pro zuby dolní čelisti. Na bradavkový výběžek se upínají svaly pro mluvení.
 • Jazylka (os hyoideum)
  • Jazylka je malá kost podkovitého tvaru. Zasazena na bodcovitý výběžek spánkové kosti. Leží v úrovni dolního okraje dolní čelisti.
Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.

Obrázky

 • Obr. 1, 2, 3: PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.
 • Obr. 4: KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
Obrázek

Obr. 1: Mozková a obličejová část lebky

Obrázek

Obr. 2: Lebka

Obrázek

Obr. 3: Lebka

Doplňující učivo

Na mozkové části se nachází lupínky neboli fontanely. Největší z nich je lupínek čelní, který vymizí do dvou let věku dítěte. Lupínek týlní vymizí do tří měsíců věku dítěte. 

Pracovní list

1. Popište obrázek

Obr. 4: Lebka zepředu

2. Vypište do tabulky kosti párové a nepárové:

kůstky nosní, kosti lícní, kost temenní, kost týlní, kost spánková, kost klínová, kost čichová, horní čelist, dolní čelist

párové       nepárové
   
   
   
   

3. Doplňte následující tabulku

  os occipitale
lebka  
  os nasale
kost temenní  
  os ethmoidale
horní čelist  

 

 

 

Kontrolní otázka

Vhodné i pro žáky ZŠ

Jak rozdělujeme lebku?

Vyjmenujte kosti části mozkové.

Vyjmenujte kosti části obličejové.

Z kolika kostí se skládá mozková část?

Z kolika částí se skládá část obličejová?