Kostra trupu

KOSTRA TRUPU

Kostru trupu tvoří páteř, žebra a kost hrudní.

PÁTEŘ (columna vertebralis)

 • Páteř tvoří osovou kostru člověka. Skládá se z 33 – 34 obratlů. Obratle tvoří pevný a pohyblivý sloupec. Páteř tvoří opornou a nosnou osu těla, umožňuje pohyb kmene tělního a chrání míchu.

 • Na páteři rozeznáváme tyto obratle:

  • 7 obratlů krčních;

  • 12 hrudních obratlů;

  • 5 bederních obratlů;

  • 5 křížových obratlů;

  • 4 – 5 obratlů kostrčních.

 • Složení obratlů
  • Obratle se skládají z těla, oblouků a výběžků. Tuto stavbu zaujímají všechny obratle, kromě prvního obratle krčního.
  • Tělo obratle - je štíhlé a nízké, směrem k obratlům bederním postupně dochází k jejich zmohutnění.                

 

Obr. 1: Kostra trupu                                                                                                                                                                                                                                             

Stavba jednotlivých obratlů:

 • Krčí obratle
  • Obratle krční mají malé a nízké tělo. Značí se, stejně jako ostatní obratle zkratkou, C1 - C7. Obratel sedmý (C7) je dlouhý a v krajině šíjové dobře hmatný. První krční obratel se jmenuje nosič (atlas) a nemá tělo. Druhý krční obratel se nazývá čepovec. Okolo zubu, který se na čepovci nachází, se atlas otáčí.

 • Hrudní obratle
  • Hrudních obratlů je celkem 12 a jsou značené zkratkou Th1 – Th12. Mají oploštělé krátké válcovité tělo. Po stranách těl se nachází kloubní plošky pro žebra. Těla těchto obratlů postupně přechází v obratle bederní.

 • Bederní obratle
  • Jsou mohutné obratle ledvinovitého tvaru, označují se zkratkou L1 - L5.

 • Křížová kost
  • Kost křížová vznikla srůstem pěti obratlů křížových. Značí se zkratkou S1 - S5.

 • Kostrč
  • Kostrč se značí zkratkou Co1 - Co5. Vznikla srůstem čtyř nebo pěti kostrčních obratlů. Tvoří pozůstatek ocasního oddílu páteře.

KOSTRA HRUDNÍKU

Kostru hrudníku tvoří hrudník, žebra a kost hrudní.

 • HRUDNÍK (thorax)
  • Hrudník, který má tvar komolého kužele, tvoří kostěný podklad hrudníku.
 • ŽEBRA (costae)
  • Člověk má celkem 12 párů žeber. Rozeznáváme pravá, nepravá a volná žebra. Žeber pravých je prvních sedm párů a jejich chrupavka se připojuje přímo na hrudní kost. Osmý až desátý pár žeber končí na chrupavkách předchozího páru, proto jsou označovány jako žebra nepravá. Chrupavčité části posledních dvou párů končí ve svalové stěně břišní a říkáme jim žebra volná.
 • KOST HRUDNÍ (sternum)
  • Kost hrudní je plochá, nepárová kost uložená na přední straně hrudníku. Na přední straně těla je dobře hmatná. Na hrudní kosti rozeznáváme rukojeť kosti hrudní, tělo hrudní a mečovitý výběžek.
 • HRUDNÍK JAKO CELEK
  • Hrudník je zezadu i zepředu oploštělý. Hrudník je u ženy o něco kratší než u muže. Společně s žebry a hrudními obratli tvoří kostěný podklad hrudníku, tzv. hrudní koš, který uzavírá dutinu hrudní. Tvoří kostěnou schránku pro hrudní orgány. Tvar hrudníku se mění při dýchání. Při vdechu se rozšiřuje.

 

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

 • Obr. 1, 4, 8: PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.
 • Obr. 2, 3: FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • Obr. 5: Autor neznámý. Žebro. Wikipedie: Otevřená encyklopedie. [online]. 27.11.2014 [cit. 2014-11-27]. Dostupné z:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Gray112.png
 • Obr. 6,7: KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
Obrázek

Obr. 2: Kostra trupu

Obrázek

Obr. 3: Páteř

Obrázek

Obr. 4: Stavba obratlů

Obrázek

Obr. 5: Žebra

Pracovní list

Vhodné i pro ZŠ

1. Doplň tabulku

český název latinský název
lopatka  
  sternum 
hrudník  
  atlas
žebra  
  vertebra cervicales
páteř  

2. Doplňte:

Žeber volných je ____________, žeber pravých máme _________ a žeber nepravých je_____________. 

Hrudník je tvořen z ________ a kosti ___________ . Hrudník chrání _________________. 

Pracovní list

Popište stavbu obratle (využijte internet):

Obr. 6: Obratle bederní

 Obr. 7: Obratle krční 

Kontrolní otázka

Z čeho se skládá kostra trupu?

Popište stavbu páteře.

K čemu páteř slouží?

Kolik máme párů žeber?

Popište stavbu hrudníku.

Doplňující učivo

Páteř není rovná. Je prohnutá vpřed (lordóza), v oblasti krční je prohnuta vzad (kyfóza) v hrudní oblasti. Poté následuje bederní lordóza a kyfoticky prohnutá křížová kost. 

Obr. 8: Zakřivení páteře

Zamysli se

Čím jsou způsobeny vady páteře?

Jak těmto vadám předejít?