Druhy montáží

Druhy montáží

Montážní proces musí být organizován tak, aby montáž probíhala ve všech fázích plynule, aby se účelně využívalo zařízení a energetická náročnost byla co nejmenší.

Montážní proces se uskutečňuje v montážním systému, jenž se skládá:

 • Ze vstupních prvků (všechny součásti, které tvoří samostatný celek),

 • Z manipulačních a operačních montážních prostředků,

 • Z pomůcek a zařízení, které spolupůsobí při realizaci montážního procesu,

 • Z energie pro provoz montážních prostředků, jejich pomůcek a zařízení,

 • Z informací o vstupu prvků, energií, sledu montážních operací, technické dokumentace, zkoušek apod.,

 • Z pracovníků, kteří se podílejí na procesu.

Montážní operace provádíme na pracovištích, která podle podmínek, pro činnost montážního systému členíme:

 • Ruční montážní pracoviště,

 • Mechanizované montážní pracoviště,

 • Automatizované montážní systémy,

Obr. 1: Automatizovaný montážní systém

 

Z hlediska montáže rozlišujeme tři druhy operací:

 • Přípravné operace,

 • Montážní operace,

 • Dokončovací operace.

Technologické celky, které se mají stát základním prostředkem provedení montáže výrobků, musí zahrnovat:

 • Montážní stroje, které provádějí montáž výrobků z určitých prvků,

 • Dopravní zařízení pro přemisťování součástí, skupin a podskupin, ze kterých se skládá výrobek, a hotových výrobků,

 • Řídicí systém,

 • Kontrolní a měřící zařízení.

Způsob organizace montáže závisí hlavně na rozsahu výroby – jinak je organizovaná např. kusová výroba, jinak hromadná.

Organizaci montáže dělíme:

 • Nerozčleněná montáž:

  • Uplatňuje se hlavně v kusové výrobě. Veškeré montážní práce vykonává jeden dělník nebo pracovní četa.
 • Rozčleněná montáž:

  • Uplatňuje se při výrobě malých i větších sérií. Jednotlivé podskupiny, skupiny a finální výrobek montuje součastně několik dělníků nebo pracovních čet.

Z hlediska pohybu montovaného předmětu rozlišujeme montáž:

 • Nepohyblivou:

  • Používá se při montáži velkých výrobků v kusové nebo malosériové výrobě nebo u montážních celků, které by se obtížně přemísťovaly. Montovaný výrobek je na jednom pracovišti.
 • Pohyblivou montáž s volným pracovním taktem:

  • Montovaný výrobek je dopravován od jednoho montážního pracoviště k dalšímu. Pracovník provádí určité montážní operace a po jejich ukončení je montovaný výrobek přesunut k dalšímu pracovníkovi.
 • Pohyblivou montáž s vázaným pracovním taktem:

  • Používá se u výrobků sériové a hromadné výroby. Pracovník musí provést určitou montážní operaci v daném časovém limitu. Pak je výrobek přesunut na další montážní pracoviště.

Z hlediska vyměnitelnosti součástí rozeznáváme:

 • Montáž s úplnou vyměnitelností součástí:

  • Součásti se vyrábějí v úzkých tolerancích (s vyšší přesností) a lze je libovolně vyměňovat. Příprava montáže je jednoduší, montáž je produktivnější.
 • Montáž s částečnou vyměnitelností součástí:

  • Součásti se vyrábějí ve větších tolerancích (výroba je levnější) a před vlastní montáží se v přípravné fázi montáže jejích rozměry a tvar upravují,

  • Montáž s částečnou vyměnitelností součástí se požívá při montážích celků, kdy vysoká přesnost není nutná.

Zdroje
 • KAREIS, Bedřich. Technologie oprav. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 1995, 257 s. ISBN 80-854-2776-1.
 • FIALOVÁ, Dana a Vladislav GRADEK. Zámečnické práce a údržba: technologie: učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, 2006-2008, 3 sv. ISBN 978-80-7320-127-23.
 • MIČKAL, Karel a Přemysl KOLÁŘ. Strojní montáže. Praha: SNTL, 1987
 • KŘÍŽ, Rudolf. Stavba a provoz strojů: Čáati strojů. Praha: SNTL, 1977.

Obrázky:

Kontrolní otázka
 1. Z čeho se skládá montážní systém?
 2. Jaké tři druhy operací rozlišujeme z hlediska montáže?
 3. Jak dělíme organizaci montáže?
 4. Jaké montáže rozeznáváme z hlediska vyměnitelnosti součástí?

Určeno i pro žáky ZŠ.

Víte, že ...

První náznak „sériové“ výroby by se dal najít ve středověké Číně – první takový standardizovaný objekt byl šíp (tamní lučišníci používali do té doby své vlastní šípy a měli problémy použít šípy od někoho jiného). Za jiný významný vynález, který započal (svým způsobem) „masovou výrobu“ (v tomto případě knih), by se dal označit knihtisk.

Určeni i pro žáky ZŠ.