Kostra končetin

KOSTRA KONČETIN

Kostra končetin se skládá ze dvou pletenců končetin. Část je připojena na kostru osovou a část tvoří kostru volné končetiny. Kostra volné končetiny se člení na horní, střední a dolní část. V části horního oddílu se nachází jedna kost (pažní, stehenní), v části střední se nachází dvě kosti (vřetenní a loketní, lýtková a holenní).

KOSTRA HORNÍ KONČETINY

 • Kostra horní končetiny se skládá z:

  • pletence horní končetiny;

  • kostry volné horní končetiny.

PLETENEC HORNÍ KONČETINY

Pletenec horní končetiny se skládá z lopatky a kosti klíční.

 • LOPATKA (scapula)

  • Lopatka je párová, plochá trojúhelníková kost. Skládá se ze dvou ploch, tří okrajů a tří úhlů. Je uložena v krajině zádové. Její zadní plochu překrývají svaly. Hřeben lopatkový, který je velmi dobře hmatný, probíhá na zadní ploše. Dopředu vybíhá v nadpažek (acromion). Od horního okraje lopatky vybíhá výběžek hákovitý.
 • KOST KLÍČNÍ (clavicula)

  • Kost klíční je esovitě prohnutá dlouhá kost. Je dobře hmatná a až 16 cm dlouhá. Rozšířený vnitřní konec je spojen s rukojetí kosti hrudní. Oploštělý zevní konec je spojen s nadpažkem lopatky.

KOSTRA VOLNÉ KONČETINY

Kostru volné končetiny tvoří kost pažní, kost vřetenní a loketní.

 • PAŽNÍ KOST (humerus)

Pažní kosti začíná kostra volné končetiny. Na této kosti dlouhého typu rozeznáváme tři části: část střední, tělo (diafýza) a dva horní a dva dolní konce (epifýza). Horní konec je tvořen hlavicí kosti pažní a je oddělen úzkým krčkem. Hlavice je spojena s ramenní kloubem. Na dolním konci se nachází dvě kloubní plochy, které slouží ke spojení s předloktím. Na straně palcové je hlavička pro spojení s předloketními kostmi, strana malíková se spojuje s loketní kostí. Předloktí je tvořeno střední částí a rozeznáváme na něm kosti vřetenní a loketní. 

 • KOST VŘETENNÍ (radius)

  • Vřetenní kost se nachází na přední straně předloktí. Horní konec je štíhlý, zakončený hlavičkou. Opírá se o hlavičku kosti pažní a kosti loketní. Dolní konec je rozšířený a napojují se na ně kůstky zápěstní.

 • KOST LOKETNÍ (ulna)
  • Loketní kost se nachází na malíkové straně. Je to dlouhá kost a směřuje ke kosti vřetenní. Na horním konci se nachází poloměsíčitý zářez, do kterého zapadá kost pažní. Na hmatném horním otvoru je výběžek loketní. Na konci dolním je hlavička, která se zanořuje do kosti vřetenní. Vnitřní konec je velmi dobře hmatný. 
 • KOSTI RUKY - kosti ruky se skládají celkem ze 27 kostí. Rozdělujeme je do tří skupin:

  • KOSTI ZÁPĚSTNÍ:
   • kost loďkovitá;
   • kost poloměsíčitá;
   • kost trojhranná;
   • kost hráškovitá;
   • kost trapézová;
   • kost trapézovitá;
   • kost hlavatá;
   • kost hákovitá.
  • KOSTI ZÁPRSTNÍ:
   • kostní záprstních je celkem 5 na každé ruce. Horní konce jsou tvořeny hlavičkou, do které se zanořují první články prstů.
  • ČLÁNKY PRSTŮ
   • na jedné ruce se nachází celkem 14 článků prstů. Palec má pouze 2 články, ostatní prsty tři.

KOSTRA DOLNÍ KONČETINY

 • Kostra dolní končetiny je složena z pletence a kostry volné končetiny. Kosti pletence dolní končetiny slouží k pohybu a k opoře, a proto jsou mohutnější.

PLETENEC DOLNÍ KONČETINY

 • Pletenec této končetiny tvoří kost pánevní. Vznikla srůstem kosti sedací, kyčelní a stydké. Má tvar přesýpacích hodin. Horní a dolní konce jsou rozšířené, střední část je úzká.
 • U mužů a u žen se pánevní kost značně liší. U mužů je více drsná a úzká. Ženská pánev je širší a prostornější.

KOSTRA VOLNÉ KONČETINY

Kostra volné končetiny je tvořena kosti stehenní, čéškou, kostrou bérce a kostrou nohy.

 •  STEHENNÍ KOST (femur) 

  • Stehenní kost je nejmohutnější dlouhá kost lidského těla. Na horním konci je hlavice, která se spojuje s tělem kosti stehenní. Pod krčkem je velký chocholík. Směrem dozadu vybíhá malý chocholík. Dolní konce jsou rozšířené v zevní a vnitřní kloubní hrboly.

 • ČÉŠKA (patella)

  • Čéška tvoří přední část kloubu kolenního.

 • KOSTRA BÉRCE

  • Kostra bérce je tvořena kosti holenní a kosti lýtkovou.

 • KOST HOLENNÍ (tibia)

  • Na palcové straně se nachází dlouhá kost, kost holenní. 

 • KOST LÝTKOVÁ (fibula)

  • Na straně malíkové je uložena štíhlá kost dlouhého typu, kost lýtková. Tělo kosti je složeno ze tří hran, dolní konec vybíhá v kotník.
 • KOSTRA NOHY

  • Kosti zanártní, nártní a články prstů tvoří kostru nohy.
 • KOSTI ZANÁRTNÍ

  • Těchto kostí je celkem sedm.

 • KOST PATNÍ

  • Patní kost je nejmohutnější kostí z této skupiny. Na hrbol patní se upíná Achillova šlacha.

 • HLEZENNÍ KOST

  • Společně s kosti lýtkovou tvoří kloub hlezenní. Ten spojuje nohu a bérec.

 • OSTATNÍ KOSTI NOHY

  • Na kostře nohy ještě nacházíme kost loďkovitou, klínové a nártní kosti, a články prstů.

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.

Obrázky

 • Obr. 1, 5: PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.
 • Obr. 2, 3: FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • Obr. 4: Autor neznámý. Lopatka. Wikipedie: Otevřená encyklopedie. [online]. 27.11.2014 [cit. 2014-11-27]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Lopatka#mediaviewer/File:Gray204.gif
Obrázek

Obr. 1: Kostra horní končetiny

Obrázek

Obr. 2: Kostra ruky

Obrázek

Obr. 3: Klíční kost

Obrázek

Obr. 4: Lopatka

Obrázek

Obr. 5: Kostra dolní končetiny

Kontrolní otázka

Vhodné i pro ZŠ

Popište kostru horní končetiny.

Popište kostru dolní dončetiny.

 

Pracovní list

Doplňte tabulku:

český název latinský název
paže  
  scapula
klíční kost  
  radius
kost loketní  
  ulna
kosti zápěstní  
  os coxae
Kost kyčelní  
  femur
holenní kost  
  patella
lýtková kost  
  talus
nártní kosti  
  os ischii
stydká kost  
  calcaneus
zanártní kosti