Montáž a demontáž valivých ložisek

Montáž a demontáž valivých ložisek

U kluzných ložisek se pohybuje čep hřídele přímo v pánvi nebo v pouzdru kluzného ložiska (popř. v jeho olejové mazací vrstvě). U valivých ložisek se mezi čepem a ložiskem pohybují valivá tělesa (kuličky, válečky, kuželíky a jehly). Tato tělesa jsou uložena mezi vnitřním ložiskovým kroužkem naraženým na čep a vnějším kroužkem zalisovaným v tělese.

Značné výhody mají valivá ložiska i při montáži, protože odpadá přilícování, snadno se vyměňují, není zapotřebí žádné úpravy čepů. Naproti tomu lze valivých ložisek, která jsou pouze nedělená, používat jen v místech přístupných ve směru osy.

Valivá ložiska rozdělujeme podle směru zatížení na:

 • Radiální,

 • Axiální.

Podle tvaru valivých tělísek lze rozdělit valivá ložiska na:

 • Kuličková,

 • Válečková,

 • Kuželíková atd.

Montáž kuličkových ložisek

V sériové a hromadné výrobě s nezávislou kontrolou součástí jsou dodávány součásti k montáži v předepsaných tolerancích.

V kusové výrobě nutno začínat kontrolou rozměrů, tvaru i povrchu lícovaných ploch hřídele i tělesa. Jakost povrchu lícovaných součástí nesmí překročit dovolený stupeň drsnosti.

Při montáži kuličkového ložiska je nutno silou působit vždy na vnitřní kroužek. Velikost síly potřebné k nasazení kroužku závisí na uložení. V případě suvného uložení postačí malá síla. Při uložení s přesahem, kdy na vnitřní kroužek musíme působit větší silou, jsou potřebné různé pomůcky (trny, trubky, pouzdra), které slouží k nabíjení ložiska.

Obr. 1: Montáž ložska

Efektivnějším způsobem je montáž ložiska s využitím ručního nebo hydraulického lisu a různých přípravků. Montáž větších ložisek usnadňuje jejich ohřev v olejové lázni při teplotě až 80°C.

Obr. 2: Ruční lis

Kuličkové ložisko se nasune na čep až k osazení, tak aby čelní plocha vnitřního kroužku dosedla na čelní plochu osazené hřídele. V této poloze se kontroluje těsnost dotyku obou čelních ploch a ručním otáčením klidný a rovnoměrný chod ložiska. Následně se ověří radiální vůle v ložisku – nejjednodušeji výkyvem vnějšího kroužku do stran. Při montáži přesných strojů musí být vůle v ložisku kontrolována přesně, např. úchylkoměrem.

Obr. 3: Ustavení ložiska

Usazené ložisko se zajistí proti axiálnímu posunutí pojistným kroužkem (Segerova pojistka) nebo maticí. U ložisek s kuželovou dírou se používá upínacích pouzder. Pojistný kroužek se vkládá do zápichu v příslušné vzdálenosti od osazení hřídele. Kroužek se rozevře kleštěmi s hroty, které se zasouvají do dírek v kroužku. Po uvolnění kleští kroužek svou pružností dosedne na dno drážky s určitým předpětím. Tím je ložisko zajištěno proti posunutí ve směru osy.

Maticí se poloha ložiska zajišťuje na koncových čepech se závitem. Matice se proti uvolnění zajišťuje pojistnou podložkou. Pojistná podložka má na svém vnitřním průřezu jazyk, který zapadá do drážky na čepu a jeden za zubů na obvodě podložky se zahne do drážky na obvodu kruhové matice.

Obr. 4: Zajištění pomocí matice

Jsou-li na konci hřídele dvě ložiska nepříliš od sebe vzdálena, oddělují se od sebe rozpěrným pouzdrem.

Upínací pouzdra, pomocí kterých se ložiska s kuželovitou dírou upevňují na hladkých hřídelích, je výhodné použít v kombinaci s rozpěrným kroužkem. Vnitřní kroužek ložiska je takto zajištěn mezi rozpěrným kroužkem a maticí upínacího pouzdra.

Obr. 5: Ustavení ložiska pomocí upínacího pouzdra

Montáž válečkových ložisek

Postup při montáži válečkových ložisek závisí na tom, zda je ložisko rozebíratelní nebo nerozebíratelné.

Jednořadá válečková ložiska jsou ve většině případů rozebíratelná, proto se vnější a vnitřní kroužky dají montovat odděleně. Válečky v kleci tvoří s přírubovým kroužkem soudržný celek a mohou se po bezpřírubovém kroužku posouvat. K montáži kroužků se používá obvyklých pomůcek, např. narážecích pouzder, popř. pouzder úderných.

Obr. 6: Montáž válečkového ložiska

Dvouřadá naklápěcí válečková ložiska jsou nerozebíratelná, proto se musí montovat v celku. Jelikož vnější kroužek se dá naklápět, je nutné věnovat pozornost tomu, aby se nevzpříčil. K měření radiální vůle se používá spároměr. Vůle musí být u obou válečků stejná a měří se u válečků v horní poloze, musí se vnější kroužek nadzvednout. U velkých ložisek, kde je zvedání vnějšího kroužku obtížné, měří se u spodních nezatížených válečků.

Demontáž valivých ložisek

Důvody demontáže valivých ložisek mohou být různé, např. špatně namontované ložisko, poškozené nebo opotřebené ložisko. Nikdy se ložisko nesní demontovat údery kladiva na vnější kroužek. Poškodili bychom valivá tělesa i samotný vnější kroužek včetně válcové úložné plochy. Není vhodné demontovat ložisko údery na klín, nasazovaný postupně kolem vnitřního kroužku. Při sklouznutí klínu by mohlo dojít k poškození klece s valivými tělísky.

Jeden z nejlepších způsobů demontáže umožňuje použití lisu. Ložisko se vnitřním nebo oběma kroužky součastně položí na podložky a pak se čep hřídele vytlačí z ložiska beranem lisu.

Další způsob demontáže využívá stahovacích pomůcek nebo stahovacích šroubů, pokud je těleso ložiska k tomu přizpůsobeno (má připravené otvory se závitem).

Obr. 7: Stahovací pomůcky

U velkých ložisek lze třecí sílu ve stykových plochách při demontáži prakticky vyloučit tím, že se mezi ně přivede olej pod tlakem. Na hřídelovém čepu musí být rozváděcí drážky pro olej spojená kanálky s přívodní dírou na konci hřídele, opatřenou závitem. Do této díry se našroubuje injektor a vtlačuje se jím olej. Po vtlačení oleje ložisko z kuželového čepu lehce sklouzne.

Obr. 8: Demontáž pomocí injektoru

 

Zdroje
 • KAREIS, Bedřich. Technologie oprav. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 1995, 257 s. ISBN 80-854-2776-1.
 • FIALOVÁ, Dana a Vladislav GRADEK. Zámečnické práce a údržba: technologie: učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, 2006-2008, 3 sv. ISBN 978-80-7320-127-23.
 • MIČKAL, Karel a Přemysl KOLÁŘ. Strojní montáže. Praha: SNTL, 1987.
 • KŘÍŽ, Rudolf. Stavba a provoz strojů: Čáati strojů. Praha: SNTL, 1977.

Obrázky:

 • Obr.1 - 8: FIALOVÁ, Dana a Vladislav GRADEK. Zámečnické práce a údržba: technologie: učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, 2006-2008, 3 sv. ISBN 978-80-7320-127-23.
Kontrolní otázka
 1. Vyjmenuj výhody a nevýhody valivých ložisek.
 2. Popiš montáž kuličkového ložiska.
 3. Jaké mohou být důvody pro demontáž valivých ložisek?
 4. Jakých pomůcek se využívá při demontáži valivých ložisek?

Určeno i pro žáky ZŠ.