Třecí převody

Třecí převody

Přenos točivého momentu a rotačního pohybu se uskutečňuje pomocí tření, které vzniká ve stykových třecích plochách obou kol. Pro dosažení dostatečného tření mezi oběma koly, musí být k sobě přitlačovány silou, nejčastěji vyvozenou pomocí pružiny. Jsou to převody se silovým stykem. U třecího převodu je jedno kolo uloženo pevně a druhé posuvně.

Třecí převody jsou nepřesné, protože u nich dochází ke skluzu, jehož velikost je závislá na velikosti přenášeného točivého momentu a velikosti přítlačné síly. Malá přítlačná síla má za následek prokluz třecích kol, velká přítlačná síla zatěžuje ložiska a tím může být příčinou poruchy třecího převodu.

Velikost skluzu ovlivňuje i druh materiálu třecích kol, který určuje velikost součinitele tření ve stykových plochách kol. Čím větší je tření ve stykových plochách obou kol, tím větší točivý moment je možné přenášet. Měkké materiály mají vysoký součinitel tření, ale malou životnost (např. pryž, kůže apod.). Tvrdé materiály mají naopak velkou životnost, ale malý součinitel tření (např. kalená ocel apod.). Materiál kol se tedy musí volit dle požadavků na konkrétní převod

Třecí převody se používají tam, kde:

 • není nutný přesný převod,

 • je malá osová vzdálenost kol,

 • požadujeme klidný a tichý chod.

 

Třecí převody mohou být:

 • se stálým převodovým poměrem – osy hřídelů jsou navzájem rovnoběžné nebo různoběžné,

Obr.1 : Provedení třecích převodů se stálým převodovým poměrem

 
 • s plynule měnitelným převodovým poměrem (tzv. variátory) – osy hřídelů mohou být navzájem rovnoběžné, kolmé nebo mimoběžné.

Obr. 2: Provedení třecích převodů s plynule měnitelným převodovým poměrem

 

Výpočet třecích převodů se skládá z výpočtu kinematických veličin a silových veličin.

Obr. 3: Schéma výpočtu třecích převodů

Kinematické veličiny – převodový poměr:

Výpočet převodového poměru třecích převodů:

\LARGE i=\frac{n_{_{1}}}{n_{2}}= \frac{D_{2}}{D_{1}\cdot \varphi }

kde

n1 – otáčky hnacího kola (s-1 nebo min-1)

n2 - otáčky hnaného kola (s-1 nebo min-1)

D1 – průměr hnacího kola (m nebo mm)

D2 - průměr hnaného kola (m nebo mm)

φ - součinitel skluzu ( φ < 1)

 

Silové veličiny – přítlačná síla:

obrazek

Obr. 4: Schéma výpočtu třecích převodů

\dpi{120} \large M_{T1}\geq M_{k1}\Rightarrow T\cdot \frac{D_{1}}{2}\geq M_{k1}\Rightarrow N\cdot f\cdot \frac{D_{1}}{2}\geq M_{k1}

\dpi{120} \large \Rightarrow N\geq \frac{2\cdot M_{k1}}{D_{1}\cdot f}

kde

MT1 - třecí moment (Nm)

Mk1 - točivý moment (Nm)

T - třecí síla (N)

N - normálová síla (N)

D1 - průměr hnacího kola (mm)

f - součinitel tření

Zdroje
 • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
 • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

 • Obr. 1: Provedení třecích převodů se stálým převodovým poměrem. Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.
 • Obr. 2:  Provedení třecích převodů s plynule měnitelným převodovým poměrem. Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.
 • Obr. 3: Schéma výpočtu třecích převodů.  Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.
 • Obr. 4: Schéma výpočtu třecích převodů. Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.
 • Obr. 5: Toroidní třecí převod, www.automobilrevue.cz, [online], © 2011 Redakce Automotorevue, [cit. 2014-12-03], Dostupné z: http://www.automobilrevue.cz/rubriky/automobily/technika/samocinne-bezestupnove-prevodovky-plynule-a-bez-zubu_40397.html
Kontrolní otázka

1. Na jakém principu pracují třecí převody?

2. Co je to skluz u třecích převodů?

3. Jaké jsou výhody a nevýhody třecích převodů?

4. Jak se rozdělují třecí převody podle konstrukce?

5. Jak se vypočítá převodový poměr u třecích převodů?
 

Obrázek

Obr. 5: Toroidní třecí převod