Zápisy rovnic redoxních reakcí

Zápisy rovnic redoxních reakcí

V této kapitole můžete krok za krokem sledovat postup výpočtu stechiometrických koeficientů rovnic redoxních reakcí. Budete se tedy zabývat vyčíslováním rovnic, a to rovnic reakcí jak anorganických látek, tak látek organických. Pracovat budete s rovnicemi v úplném tvaru i ve tvaru iontovém. Pro potřeby zápisu rovnic reakcí organických látek se naučíte určit hodnotu oxidačního čísla atomů uhlíku v molekulách organických sloučenin a pak již budete postupovat podle stejného algoritmu jako při vyčíslování rovnic reakcí anorganických látek. Vyčíslování rovnic reakcí organických sloučenin je zařazeno jako učivo rozšiřující. Získané vědomosti a dovednosti uplatníte při řešení úloh v závěru každé kapitoly.

 

Zákon zachování hmoty

Čti také

Zákon zachování hmoty
V uzavřené soustavě se součet hmotností látek, které vstupují do reakce, rovná součtu hmotností látek, které reakcí vznikají.

Tento zákon formulovali v 2. polovině 18. století nezávisle na sobě Michail Vasilijevič Lomonosov a Antoine Laurent Lavoisier.