Hydrolýza soli

Hydrolýza solí

Při solvolýze solí probíhá interakce mezi ionty rozpouštědla a ionty rozpouštěné látky. Použijeme-li jako rozpouštědlo vodu, označujeme tento proces jako hydrolýzu.

Při tomto ději jde o vzájemné působení H3O+ a OH- na ionty rozpouštěné látky.

Bereme v úvahu, že silné kyseliny a zásady disociují úplně. Slabé zásady a kyseliny disociují pouze částečně.

Hydrolýza soli silné kyseliny a silné zásady

  • Bereme v úvahu, že silná kyselina a silná zásada disociují úplně.

Příklad:

                                        

c(H3O+) : c(OH-) = 1 : 1

c(H3O+) = c(OH-)

pH (vodného ʘ NaCl) = 7 ⇒ pH roztoků těchto solí je neutrální, NaCl nehydrolyzuje

Hydrolýza soli slabé kyseliny a silné zásady

  • Bereme v úvahu, že slabá kyselina disociuje částečně a silná zásada disociuje úplně.

Příklad:

         

c(H3O+) ˂ c(OH-)

pH (vodného ʘ H3C-COONa) ˃ 7 ⇒ pH roztoků těchto solí je v zásadité oblasti

Hydrolýza soli silné kyseliny a slabé zásady

  • Bereme v úvahu, že silná kyselina disociuje úplně a slabá zásada disociuje částečně.

Příklad:

                                                      

c(H3O+) ˃ c(OH-)

pH (vodného ʘ NH4Cl) ˂ 7 ⇒ pH roztoků těchto solí je v kyselé oblasti

Hydrolýza soli slabé kyseliny a slabé zásady

  • Bereme v úvahu, že slabá kyselina a slabá zásada disociují pouze částečně.

Příklad:

                                                            

c(H3O+) ≈ c(OH-)

pH (vodného ʘ NH4CN) ≈ 7 ⇒ pH roztoků těchto solí se pohybuje kolem neutrální oblasti, bude záviset na velikosti disociačních konstant komponent

Zdroje
  • HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. Brno: DaTaPrintBrno, 1996, ISBN 80-902200-4-5.  
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996, ISBN 80-7182-003-2.
Zamysli se

Odvoďte pH (stejně jako v učebním textu) vodného roztoku soli:

a) octanu amonného

b) NaNO3

c) KCN

d) Na2CO3