Teorie aktivních srážek a aktivovaného komplexu

Teorie aktivních srážek a aktivovaného komplexu

Chemickou reakci lze vnímat jako děj, jehož podstatou jsou srážky molekul reaktantů, po nichž následuje zánik některých vazeb a vznik vazeb nových.

Srážky molekul (průběh chemické reakce) vysvětlují dvě teorie:

  • teorie aktivních srážek,

  • teorie aktivovaného komplexu.

Teorie aktivních srážek

Pro uskutečnění reakce jsou nutné srážky mezi molekulami. K tomu, aby došlo k účinné srážce, musí být zabezpečeno následující:

  • částice se musí srazit s dostatečnou energií,

  • částice musí mít vhodnou prostorovou orientaci.

 

 

Prostorová orientace

Příklad:

CO + NO2 → CO2 + NO

Účinná (efektivní) srážka:

                         

Obr. 1: Účinná srážka molekul CO a NO2

Neúčinná (neefektivní) srážka:

                     

Obr. 2: Neúčinná srážka molekul CO a NO2

Na to, zda dojde k účinné srážce, má vliv i teplota.Se zvyšující se teplotou roste kinetická energie částic a tedy i pravděpodobnost, že dojde ke srážce s dostatečnou rychlostí a prostorovou orientací.

 

Teorie aktivovaného komplexu

Aktivovaný komplex je přechodná struktura vyskytující se během chemické reakce. Vzniká následkem kolize molekul a přetrvává, dokud se původní vazby přerušují a vytváří se nové. Aktivovaný komplex je vlastně mezistupeň mezi reaktanty a produkty.

Při postupném přibližování se molekul dochází tedy současně k:

  • oslabení původních vazeb v molekulách reaktantů (energie se spotřebovává),

  • vytváření vazeb nových v molekulách produktů (energie se uvolňuje).

 

Obr. 3: Vznik aktivovaného komplexu

 

Zdroje
  • HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. Brno: DaTaPrintBrno, 1996, ISBN 80-902200-4-5.  
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996, ISBN 80-7182-003-2.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001, ISBN 80-7235-147-8.

Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a grafů je Mgr. Marie Jankovská.

Základní pojmy
Aktivační energie - EA - je minimální energie, kterou musí částice mít, aby srážka mezi nimi byla účinná. Graf 1: Aktivační energie
Graf

Graf 2: Aktivovaný komplex

Vznik aktivovaného komplexu