Rovnovážná konstanta reakce

Rovnovážná konstanta reakce

Konstanta K se nazývá rovnovážná konstanta reakce. Její hodnota vyjadřuje, které ze zúčastněných reakčních složek (tj. zda produkty, nebo výchozí látky) za rovnováhy v reakční směsi převládají.

Podle konvence je rovnovážná konstanta vyjádřena zlomkem, v němž rovnovážné koncentrace produktů jsou v čitateli a rovnovážné koncentrace výchozích látek ve jmenovateli.

Faktory ovlivňující posun chemické rovnováhy

Chemickou rovnováhu lze narušit vnějšími vlivy. Systém vychýlíme z rovnováhy změnou:

 • tlaku a objemu,

 • teploty,

 • koncentrace.

Systém na vychýlení zareaguje a ustaví si novou rovnováhu. Tento Le Chatelierův princip popsali nezávisle na sobě německý fyzik Karl Ferdinand Braun a francouzský chemik Henri Louis Le Chatelier:

Tab. 1: Zákon akce a reakce

Změna tlaku ovlivňuje chemickou rovnováhu pouze u reakcí, ve kterých se mění počty plynných částic. Katalyzátory (ani inhibitory) neovlivňují chemickou rovnováhu.

Příklad:

Syntéza amoniaku - ovlivnění chemické rovnováhy ve směru na produkty

N2 (g) + 3 H2 (g) ⇄ 2 NH(g)     ΔH ˂ 0

Řešení:

 • přidání reaktantů, odebrání produktů,

 • snížení teploty,

 • zvýšení tlaku.

Zdroje
 • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001, ISBN 80-7235-147-8.
 • HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. Brno: DaTaPrintBrno, 1996, ISBN 80-902200-4-5.  
 • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996, ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Mgr. Marie Jankovská.

Řešený příklad

Příklad:

Jak ovlivníte chemickou rovnováhu ve směru na produkty?

2 SO2 (g) + O2 (g) ⇄ 2 SO3 (g)         ΔH ˂ 0

Řešení:

 • přidání reaktantů, odebrání produktů,

 • snížení teploty,

 • zvýšení tlaku.

Příklad

Jak ovlivníte chemickou rovnováhu ve směru na produkty?

a) 2 NO (g) + O2 (g) ⇄ 2 NO2 (g)   ΔH ˂ 0

b) CaCO3 (s)  ⇄ CaO (s) + CO2 (g)     ΔH > 0

Osobnosti

Obr. 1: Karl Ferdinand Braun

Karl Ferdinand Braun 

(6. června 1850, Fulda, Německo – 20. dubna 1918, New York, USA) byl slavný německý fyzik a nositel Nobelovy ceny.

Osobnosti

Obr. 2: Henry Louis Le Châtelier

Henry Louis Le Châtelier 

(8. října 1850, Paříž – 17. září 1936, Miribel-les-Échelles) byl francouzský chemik. Proslul definováním tzv. Le Chatelierova principu, který popisuje, jak se změny podmínek, za kterých probíhá chemická reakce, projeví na chemické rovnováze.