p1-prvky – triely

p1 – prvky – triely

Ve III. A skupině (13. skupině) se nacházejí bor B, hliník Al, gallium Ga, indium In a thallium Tl.

Mají tři valenční elektrony v orbitalech ns a np, jejich elektronová konfigurace ve valenční vrstvě je ns2 np1. Přestože mají shodnou konfiguraci valenčních elektronů, liší se. 

Bor tvoří výhradně kovalentní sloučeniny, je trojvazný i čtyřvazný. 

Hliník tvoří kovalentní sloučeniny i hydratovaný kation [Al(H2O)6]3+.

Gallium, indium a thallium mají zaplněné předcházející d orbitaly, proto u nich dochází ke změnám v oxidačních číslech a charakteru sloučenin - roste u nich stabilita oxidačního čísla I a klesá stabilita oxidačního čísla III.

Thallium má charakteristické oxidační číslo I, tvoří kation Tl+ a jeho sloučeniny se podobají sloučeninám alkalických kovů.

Tab.1: Vlastnosti trielů

 Z

 Značka

 Elektronová  konfigurace

Elektrone-

gativita

 Teplota  tání  °C

 Teplota  varu  °C

 Oxidační

 čísla

 Vlastnosti

  5

 B

 [He] 2s2 2p1

 2,0

 2 027

 3927

 III

 nekov

 13

 Al

 [Ne] 3s2 3p1

 1,5

 660

 2 447

 III

 kov

 31

 Ga

 [Ar] 3d10 4s1 4p1

 1,6

 30

 2 237

 (I), III

 kov

 49

 In

 [Kr] 4d10 5s2 5p1

 1,7

 156

 2 047

 (I), III

 kov

 81

 Tl

 [Xe] 4f14 5d10   6s2  6p1

 1,8

 303

 1 470

 I, (III)

 kov

 

Zdroje
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

Dílčí lekce
Obrázek

Obr. 1: Periodická soustava prvků

Zapamatuj si

Byl Aljoša Gagarin Indická Tlama?

Názvosloví

Vytvoř vzorce sloučenin:

kyselina trihydrogenboritá

hydroxid hlinitý

dodekahydrát síranu draselno-hlinitého

oxid gallitý

dusičnan thallný

Vytvoř názvy sloučenin:

Al2(CO3)3

Na3[AlF6]

Al2S3

AlH3

In2(SO4)3