Aromatické uhlovodíky

Aromatické uhlovodíky

Aromatické uhlovodíky představují skupinu cyklických uhlovodíků obsahující delokalizovaný systém πelektronů, tzv. aromatický systém.

První část kapitoly je věnována historii struktury benzenu a charakteristickým znakům aromatických sloučenin.

Další část se zabývá názvoslovím, fyzikálními vlastnostmi a hlavními zdroji arenů.

Hlavní část kapitoly popisuje reaktivitu aromatických uhlovodíků, kdy převládajícími reakcemi jsou reakce substituční, které mají mnoho variant. Tato část kapitoly řeší i problematiku vlivu substituentů na průběh další substituce u derivátů benzenu a naftalenu. Kromě substitučních reakcí jsou zde také vysvětleny reakce adiční a oxidační. Do textu jsou proto zařazena reakční schémata pro snazší porozumění.

Závěrečná část kapitoly potom zahrnuje přehled nejdůležitějších zástupců aromatických uhlovodíků.