Halogenderiváty

Halogenderiváty

Organické sloučeniny, které obsahují v molekule jeden nebo více halogenů, patří mezi velmi důležité deriváty uhlovodíků. Mnoho z nich patří mezi základní průmyslové suroviny. Jsou poměrně snadno dostupné, přitom se vyznačují značnou reaktivitou a dalšími vhodnými vlastnostmi. Mají velmi dobré rozpouštěcí schopnosti pro nepolární látky, proto se používají často přímo jako technická rozpouštědla, ředidla nátěrových hmot i pro chemické čištění textilií. Jsou významnými meziprodukty při řadě syntéz. Setkáme se s jejich použitím i v medicíně a v boji proti škůdcům. Jsou stavebními jednotkami důležitých polymerů.

Například již v antice bylo využíváno přírodní barvivo punicin. Toto červené barvivo je známější pod označením antický purpur a získávalo se z  měkkýšů Murex (Ostranky jaderské). Jedná se o bromderivát.

Obr. 1: Punicin - antický purpur

Mezi nejznámější současné materiály patří halogenované polymery  polyvinylchlorid a Teflon.

Obr. 2: Polyvinylchlorid - významný konstrukční materiál

Zdroje
  1. VĚDA.CZ. Přírodní halogenderiváty [online]. [cit. 14.11. 2014]. Dostupné z: http://www.veda.cz/article.do?articleId=11801

Obrázky

Opakování

Halogeny

Jsou prvky 17. skupiny PTP:

fluor, chlor, brom, jod a radioaktivní astat.

Jedná se o nekovy, tvoří dvouatomové molekuly. Patří mezi velmi reaktivní prvky. V přírodě se halogeny nacházejí pouze ve sloučeninách.

Víte, že ...

stále stoupá počet známých přírodní halogenderivátů?

"Nyní je známo asi 4 000 přírodních halogenderivátů, což je výrazné zvýšení proti situaci před deseti a více lety. Mnoho rostlin i živočichů produkuje nejrůznější organické halogenderiváty. Např. samička klíštěte produkuje feromon obsahující chlor, podobný průmyslovému herbicidu. Brokolice, kapusta, tuřín a řepka uvolňují methylbromid, který patří mezi průmyslově využívané chemikálie. Tyto rostliny na Zemi vyprodukují asi 15 % toho, co aktivity lidské. Luštěniny produkují chlorovaný rostlinný hormon. Mořské houby produkují několik různých derivátů bromu, kterém jim slouží jednak k vlastní dezinfekci, jednak k odpuzování ryb, které by je mohly pozřít" (1).