Metabolismus glukózy

Metabolismus glukózy

Glykolýza

Glykolýza je postupné štěpení 6-ti uhlíkaté glukózy na dvě molekuly 3 uhlíkatého pyruvátu, který se dále podle podmínek mění:

 • Při anaerobní glykolýze (bez přístupu kyslíku) na laktát. K tomuto jevu může docházet například při svalové námaze.

 • Při aerobní glykolýze (za přístupu kyslíku) až na oxid uhličitý a vodu.

Průběh glykolýzy:

 1. Nejprve dochází k fosforylaci glukózy za vzniku glukózo-6-fosfátu.Při této reakci se spotřebovává jedna molekula ATP.

 2. Isomerace glukoso-6-fosfátu na fruktózo-6-fosfát.

 3. Fosforylace fruktózo-6-fosfátu za vzniku fruktózo-1,6-bisfosfátu. Při této reakci se spotřebovává další molekula ATP.

 4. Štěpení fruktózo-1,6-bisfosfátu na dihydroxyacetonfosfát a D-glyceraldehyd-3-fosfát.Tyto triózy jsou v dynamické rovnováze. Koncentrace dihydroxyacetonfosfátu je vyšší, ale v reakci dále pokračuje jen D-glyceraldehyd-3-fosfát. Tím dochází k neustálému porušování dynamické rovnováhy a přeměna molekul dihydroxyacetonfosfátu na D-glyceraldehyd-3-fosfát.

 5. Fosforylace a oxidace D-glyceraldehydu-3-fosfátu za vzniku 1,3-bisfosfoglycerátu. Tato reakce běží pro jednu molekulu glukózy 2 krát a proto získáváme 2 molekuly NADH+H+.

 6. Štěpení 1,3-bisfosfoglycerátu na 3-fosfoglycerát. Při této reakci vzniká z ADP molekula ATP. Pro 1 molekulu glukózy běží tato reakce 2 krát, proto získáváme 2 ATP.

 7. Přeměna 3-fosfoglycerátu na 2-fosfoglycerát.

 8. Redukce 2-fosfoglycerátu na fosfoenolypyruvát.

 9. Přeměna fosfoenolpyruvátu na pyruvát za současné přeměny ADP na ATP. Pro jednu molekulu glukózy běží tato reakce 2 krát, proto získáváme 2 molekuly ATP.

Za anaerobních podmínek se vzniklý pyruvát mění na laktát. Za aerobních podmínek se pyruvát mění na acetylkoenzym A, který vstupuje do citrátového cyklu, kde z něj vzniká oxid uhličitý. Dále následuje dýchací řetězec, ve kterém vzniká voda.

obrazek

Obr. 1: Průběh glykolýzy

Energetická bilance glykolýzy

Při energetické bilanci glykolýzy počítáme celkové množství vzniklé ATP. Bereme v úvahu redukované koenzymy NADH+H+ , ze kterých v dýchacím řetězci vznikají molekuly ATP. Z jedné molekuly NADH+H+ vznikají v dýchacím řetězci 3 molekuly ATP.

Při jednom otočení citrátového cyklu získáme 12 molekul ATP.

Anaerobní glykolýza

Při přeměně 1 molekuly glukózy vznikají 2 molekuly laktátu a 4 molekuly ATP. Na fosforylaci glukózy došlo ke spotřebování 2 molekul ATP. Tedy celkový energetický výtěžek anaerobní glykolýzy je 2 molekuly ATP.

Aerobní glykolýza

Při přeměně 1 molekuly glukózy vznikají 2 pyruváty. Pyruvát je nejprve transportován z cytoplazmy na vnitřní mitochondriální membránu a tam přeměněn oxidativní dekarboxylací na acetyl koenzym A. Při této reakci vzniká NADH+H+.

 • Celkový energetický výtěžek je dán:

  • Spotřeba 2 molekul ATP při fosforylaci glukózy.

  • Při přeměně D- glyceraldehydu 3-fosfátu na 1,3bisfosfoglycerát vznikají 2 molekuly NADH+H+, z nichž v dýchacím řetězci získáváme 2 krát 3, tedy 6 molekul ATP.

  • Vznik 4 molekul ATP při přeměně D- glyceraldehydu 3- fosfátu až na pyruvát.

  • Při oxidativní fosforylaci získáváme 2 NADH+H+, které vstupují do dýchacího řetězce a získáváme z nich 2 krát 3, tedy 6 molekul ATP.

  • Z 1 molekuly glukózy získáváme celkem 2 molekuly acetylkoenzymu A, který vstupuje do citrátového cyklu, proto citrátový cyklus pro 1 molekulu glukózy běží 2 krát. Získáváme tedy 2 krát 12, tedy 24 molekul ATP.

 • Celkově tedy z 1 molekuly glukózy získáváme 38 molekul ATP. Vidíme, že aerobní glykolýza je energeticky mnohem výhodnější než aerobní.

Zdroje
 • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRAPOVÁ. Odmaturuj! z chemie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2002. 208 s.ISBN 80-86285-56-1.
 • HOLEČEK, Václav, Luboš STÁRKA a Emil BIELIK. Biochemie. 1. vydání. Praha: Avicenum,zdravotnické nakladatelství, 1983.
 • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie v kostce II.. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997, ISBN 80-7200-342-9.
 • ODSTRČIL Jaroslav a Milada ODSTRČILOVÁ. Chemie potravin, 1. vydání, Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006, ISBN 80-7013-435-6.

Obrázky

 

Víte, že ...

Funkce inzulinu v metabolismu glukózy

Díky působení inzulinu je v krvi udržována stálá hladina glukózy tzv. glykémie (hladina glukózy v krvi řídí sekreci inzulinu v pankreatu). Inzulin usnadňuje vstup glukózy do buněk a napomáhá jejímu využití uvnitř buňky. Rovněž podporuje přeměnu cukrů na tuky.

 

Obrázek

Obr. 2: Působení inzulinu na cytoplazmatickou membránu