Metabolismus glykogenu

Metabolismus glykogenu

Štěpení glykogenu

Větvení glykogenu umožňuje odštěpování glukózy z jeho konců. K rozkladu glykogenu dochází při poklesu koncentrace glukózy v krvi. Štěpení glykogenu je zahájeno enzymem fosforylázou, která štěpí vazby C1,4. Dochází k odštěpení glukózo-1-fosfátu z glykogenu.

 

 

obrazek

Obr.1: Průběh štěpení glykogenu

Poté enzym fosfoglukomutáza přemění glukózo-1-fosfát na glukózo-6-fosfát. Glukózo-6-fosfát může poté vstupovat do glykolýzy.

Biosyntéza glykogenu

Probíhá ve svalech i v játrech. Dochází k navazování glukózy 1- fosfátu na molekulu glykogenu. Biosyntéza glykogenu začíná fosforylací glukózy za vzniku glukózo-6-fosfátu.Ten se účinkem fosfoglukomutázy mění na glukózo-1-fosfát, který se pomocí enzymu glykogensyntetáza váže na molekulu glykogenu.

 

 

 

obrazek

Obr.2: Průběh syntézy glykogenu

 

Zdroje
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRAPOVÁ. Odmaturuj! z chemie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2002. 208 s.ISBN 80-86285-56-1.
  • HOLEČEK, Václav, Luboš STÁRKA a Emil BIELIK. Biochemie. 1. vydání. Praha: Avicenum,zdravotnické nakladatelství, 1983.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie v kostce II.. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997, ISBN 80-7200-342-9.
  • Lékařská chemie a biochemie: učebnice pro lékařské fakulty.  1. vyd. Praha: Avicenum, 1991. 661 s.ISBN 80-201-0114-4.
  • ODSTRČIL Jaroslav a Milada ODSTRČILOVÁ. Chemie potravin, 1. vydání, Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006, ISBN 80-7013-435-6

Obrázky

Doplňující učivo

Funkce hormonů pankreatu v metabolismu glykogenu

Insulin brzdí uvolňování glukózy z glykogenu a naopak podporuje syntézu glykogenu. V pankreatu je rovněž produkován hormon glukagon, který má opačnou funkci jako inzulin, tedy napomáhá štěpení glukózy z glykogenu.

Obrázek

Obr. 3: Molekula inzulinu

Zajímavost

Roku 1906 George Ludwing Zuelzer téměř vyléčil diabetického psa, když mu podával extrakt z pankreatu (svůj pokus však nedokončil).

Roku 1920 Frederick Banting, kanadský lékař a vědec v oboru medicíny,spolu se svým asistentem Charlesem Bestem zjistil, že by bylo výhodnější izolovat účinnou látku z pankreatické šťávy. V létě roku 1921 se podařilo Bantingovi a Bestovi extrahovat "čistý" inzulin z krav, kterým podvázali vývod pankreatu a inzulin extrahovali - extrahovanou látku zprvu pojmenovali "isletin" → tento svůj objev bezúplatně předali Torontské univerzitě za pronájem laboratoře. Začátkem roku 1922 dostal první inzulinové vzorky k použití bostonský diabetolog E. P. Joslin, který je aplikoval 14letému chlapci jménem Leonard Thompson, což byl první léčený diabetik na světě (přežil ještě dalších 13 let).

Obrázek

Obr. 4: Dr. Charles Best a Sir Frederick Banting

Testy